سنگ ادراری چگونه ایجاد می شود؟؟


سنگ ادراری چگونه ایجاد می شود؟؟

سنگ ادراری چگونه ایجاد می شود ؟؟

 سنگ ادراری پس از UTI و مشکلات پروستات شایعترین عامل شکایات مربوط به سیستم ادراری میباشد. تشکیل سنگ به فوق اشباع شدن رسوبات در ادرار نیاز دارد و فوق اشباع شدن ادرار خود وابسته به pH، قدرت یونی و غلظت مواد محلول و ترکیب ادرار میباشد. . دو تئوری عمده در مورد تشکیل سنگ وجود دارد: ۱ - تئوری تشکیل هسته (nucleation theory): تشکیل سنگهای ادراری به یک هسته از جسم خارجی یا کریستال رسوب کرده، در ادرار فوق اشباع نیاز دارد.۲ - تئوری مهارکننده تشکیل کریستال crystal) (inhibitor theory: وجود سنگ به علت عدم حضور یا کم بودن مهارکننده هایی همچون منیزیوم، سیترات و گلیکوپوتئین اسیدی میباشد. . هر سنگ از ۲ قسمت تشکیل شده است:  الف - جزء کریستالی: سنگ ها به طور اولیه از یک جزء کریستالی ساخته می شوند. ساخته شدن کریستال شامل مراحل متعددی از قبیل تشکیل هسته (nucleation)، رشد(growth  و تجمع   )aggregation)  می باشد. در مورد چگونگی تجمع این کریستالهای اولیه در سیستم ادراری .فوقانی تئوریهای مختلفی وجود داردب- تئوری رسوب حجم یا سنگسازی داخل نفرونی (intranephronic calculosis-mass precipitation) که بیان کننده این است که سیستم مجاری جمع کننده ادرار توبو ل های دیستال یا هر دو، با کریستال پرشده و استاز ایجادشده زمینه را برای رشد بیشتر سنگ فراهم میکند. این تئوری به علت افزایش قطر توبولها به تدریج که به پاپی وارد می شوند، و زمان کم عبور ادرار که اجازه تجمع کریستال را نمی دهد، چندان قابل قبول نیست. . تئوری ذره ثابت شده (fixed particle) که بیان میکند تجمع کریستال ها در داخل سلول ها یا زیر اپیتلیوم توبولی .انجام میگیرد تئوری carr که بیان می کند سنگ ها در لنفاتیک های انسداد یافته تشکیل و سپس به داخل فورنیکس یا کالیس مجاور پاره میشوند ب - جزء ماتریکس (غیرکریستالی): مقدار این جزء با. نوع سنگ تغییر می کند ولی معمولاً بین ۲ تا ۱۵٪ سنگ را تشکیل میدهد. ماتریکس به طور عمده از پروتئین تشکیل یافته که در کنار آن مقدار کمی هگزوز و هگزوز آمین نیز وجود دارد. یک نوع غیرمعمل سنگ به نام سنگ ماتریکس میتواند در جراحی قبلی کلیه یا عفونت مزمن کلیه ها وجودداشته باشد و معمولاً قوام ژلاتینی دارد. سنگ های ماتریکسی در عکس های ساده شکم، معمولاً رادیولوسنت (شفاف ) هستند و به صورت filling defect در IVU مشخص بوده، با ضایعات مشابه مانند لخته های خون، تومور سیستم ادراری فوقانی و بزوآرهای قارچی قابل اشتباه هستند در CTScan معمولاً کلسیفیکاسیون دیده می شود، که در تشخیص کمک کننده است. نقش ماتریکس در ایجاد سنگ های ادراری ناشناخته است. ممکن است به عنوان هسته (Nidus) برای تجمع کریستال یا به عنوان چسب طبیعی برای چسباندن کریستال های کوچک و یا ایجاد یک مانع در عبور کریستالها به دستگاه ادراری تحتانی مؤثر باشد

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد