سیرو عاقبت ارتشاح ادرای


سیرو عاقبت ارتشاح ادرای

سیرو عاقبت ارتشاح ادرای

 ارتشاح ادرای سیرش سریع و عاقبتش وخیم و خطرناک است زیرا از یک طرف این بیماری مخصوصی اشخاص الکلیک ، تریاکی ، وعلیل المزاج بوده، و از طرفی هم شدت مسمومیت ووخامت سپتی سمی حاصله از ان گاهی باندازه ای زیاد است که با وجود درمان های شدید و زودرس بازهم خطرناک و کشنده میماند.بعلاوه درمواردی هم که درمانی صحیح و بموقع بیماران را از خطر مرگ میرهانداز بین رفتن مقداری از جسم اسفنجی بعلت قانقرایا، و یا باقی ماندن فیستول های حاصله در مجرا آنان را الی الابد معذب و ناراحت نگه میدارد تشخیص در نظر داشتن نشانی های بیماری تشخیص ارتشاح ادراری آسان وخالی از اشکال است. اما با وجود این گاهی هم اتفاق میافتد که این کسالت را با یکی دو بیماری دیگر اشتباه مینمایند . با بیماری اول وقابل اشتباه با ارتشاح ادراری قانقرایای برق آسای آلت و پوست بیضه است که در آن مجرای ادرار سلامت، ناحیه عجان عاری از آماس و ورم، و محل ورود میکرب جلد آلت یا پوست بیضه است (خوشبختانه روش درمان در هر دو بیماری یکسان و بی تفاوت میباشد). دومین بیماری قابل اشتباه با ارتشاح ادراری هم دمل ادراری فوق العاده شدیدی است که بسرعت دوره های خود را بپیماید اما در اینجا هم حالت عمومی بیمار، علائم موضعی ، و وجود چرک در دمل تشخیص بیماری اصلی را محرز مسلم می نماید درمان ارتشاح ادراری صرفا" درمان جراحی است، منتها برای بدست آوردن موفقیت بیشتری لازمست از خاصیت ضد عفونی کننده پنیسیلین برای جلوگیری از بروز عفونت های ثانوی ، و از خاصیت داروهای مقوی قلب برای تقویت این عضو نیز استفاده نمود. درمان جراحی ارتشاح ادراری شامل دو عمل مختلف میباشد که یکی از آنها فوری و مخصوص بخود ارتشاح و دیگری بعدی و مربوط بضیق موجود ه در مجرا است اولاد عمل جراحی فلگمون و روش انجام آن - ارتشاح ادراری را مانندتمام فلگمون های منتشر دیگر باید باز کرده و از انتشار آن جلوگیری بعمل آورد (اسباب مستعمله برای اینکار یک ترموکوتر با چند عدد پنسی، و روش ضد عفونی هم نظیر سایر موارد عمل جراحی است ) . برای باز کردن ارتشاح ادراری نخست پوست بیضه و ناحیه عجان را در خط وسط و از زاویه قضیبی بیضه ای تا یکی دو سانتیمتری سوراخ مقعد بوسیله ترموکوتر شکافته و دو بیضه را از یکدیگر جدا میسازند . سپس با انگشت نسوج سلولی زیر جلدی را باز کرده و محیط مجرا را نیز میگردند (برای جلوگیری از پاره شدن مجرا بهتر آنست که قبل از شروع بعمل میلی در آن بگذارنده) تا آنکه کانون های موجود ه متفرق و بخصوص کانون اصلی عفونت را هم که حفره کوچک منضم بمجرا و محتوی مایعی متعفن و سیاه رنگ و جداری فاسد شده و قانقرایائی است بازنموده و بدین ترتیب سرچشمه عفونت را ویران و کانون مولد سپتی سمی و مسمومیت رانیز مضمحل سازند . البته در نتیجه این عمل مقدار زیادی مایع متعفن و قطعات نسوج فاسد شده بیرون خواهد ریخت اما برای جلوگیری از انتشار ارتشاح در روی پوست بیضه، آلت، عجان، کشاله ران ، و حتی ناحیه زیر شکم و بطور کلی تمام نواحی متورم و قرمز نیز با نوک ترموکوتر و فاصله بفاصله نقاط آتشینی میگذارند . این نقاط آتشین حتی کمی دورتر از نواحی التهاب نیز باید گذارده شوند، و بعلاوه باید بنحوی باشند که بخوبی بتوانند سروزیته های موجود ه و مترشحه را بخارج ریخته و از پیشرفت عفونت بنقاط دیگر جلوگیری نمایند . برای اینکار هم لازم است که نوک ترموکوتر ضخامت جلد را کاملا سوزانده و وارد فضای سلولی زیرجلدی گردد نه اینکه تنها قسمت سطحی پوست را زخمی نموده وفضای زیر جلدی را با محیط خارج مربوط نسازد . بالاخره با اجرای دستورات نامبرده و با درنظرگرفتن اینکه در ارتشاح ادراری کانون ترشح چرکی وجود ندارد این نکته مسلم میگردد که گذاردن درن در زخم خالی از فایده و بی مورد خواهد بود، اما پانسمان هر روزه زخم لازم و واجب می باشد  ثانیا" - ترمیم مجرای پیشاب - پس از برش کانون ارتشاح ترشحات متعفن و طبقات نسوج گندیده بسرعت دفع شده و زخم حاصله رو به بهبودی خواهد رفت، اما برای تکمیل این نتیجه و جلوگیری از باقی ماندن فیستول موجود ه لازم است که ضیق مجرای پیشاب را نیز که علت اصلی بروز عفونت بوده درمان نمایند .برای اینکار از یک هفته پس از روز عمل یعنی پس از برطرف شدن علائم عفونت طبق معمول بمعالجه ضیق موجود ه در مجرا میپردازند یعنی برحسب موقعیت اتساع ساده، اورتروتومی داخلی ، اورتروتومی خارجی ، و یا در صورت یاج از سیستوستومی و گذاردن میل قهقرائی استفاده میکنند. گاهی هم اتفاق میافتد که انجام اورتروتومی داخلی انجام پذیر اما وجود یک فیستول ادراری نسبتا" بزرگ نتیجه آنرا مشکوک مینماید، دراین صورت پس از انجام عمل اورتروتومی , یک میل متمکن در مجرا میگذارند تا آنکه فیستول موجود ه بهتر بتواند بهبودی یابد .بالاخره چنانچه پس از درمان ضیق مجرا باز هم ناسوری باقی بماند آنرا نیز مطابق معمول معالجه باید کرد

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد