سیر پیش آگهی و درمان هراس


سیر پیش آگهی و درمان هراس

سیر پیش آگهی و درمان هراس

  بسته به این که بیماری تا چه حد در زندگی اجتماعی، خانوادگی وشغلی فرد مبتلا ایجاد اختلال نماید، بیمار ممکن است وابستگی مادی به افراد بالغ دیگر و درجاتی از اختلال در زندگی اجتماعی، موقعیت شغلی، و در مورد افراد جوان، عملکرد تحصیلی پیدا کند. در ابتدا تصور بر این بود که روان درمانی بینش گرا به تنهایی، درمان انتخابی این بیماران باشد. اما سالها مشخص گردید که باید از طرف درمانگر نیز فعالیتی انجام شود تا غیر از علائم فوبیک، ساختار ایگو شخصی و الگوهای زندگی او نیز تغییر کرده و استفاده از این روشی درمانی را ایجاب نماید. سایر روش های درمانی مشتملند بر هیپنوتیزم، درمان حمایتی و رواندرمانی خانواده، شایعترین روش درمانی مورد استفاده در درمان فوبی خاصی عبارت است از قرار دادن اندریجی بیمار در معرضی منبع ترسی (exposure Therapy)، که نوعی رفتار درمانی محسوب می شود. در این روشی بیمار با محرک های اضطرا ب انگیز، گام به گام و به طور تدریجی مواجهه داده می شود و به او اموخته می شود که چگونه با استفاده از آرامبخشی ها، هیپنوتیزم و ارامشی اعضلانی، بتواند این موقعیت ها را تحمل نماید. وقتی فوبی خاصی با حملات هراس همراه است، درمان داروئی یا رواندرمانی معطوف به حملات هراس نیز ممکن است مفید باشد. در درمان فوبی اجتماعی از هر دو روشی روان درمانی و دارودرمانی استفاده میشود. داروهای مهارکننده مونوآمین اکسیداز، بخصوص فنلزین (Nardil) در درمان نوع منتشر فوبی اجتماعی، موفق بوده است. سایر داروهای موثر مشتملند بر آلپرازولام، کلونازپام، و مهارکننده های اختصاصی بازجذب مجدد سروتونین. روان درمانی برای نوع منتشر فوبی اجتماعی معمولاً شامل ترکیبی از روشهای رفتاری و شناختی نظیر بازآموزی شناختی، حساسیت زدائی، تمرین ضمن جلسات، و طیفی از تمرینات خانگی است. درمان فوبی اجتماعی در موارد ترس از ایفای نقش شامل مصرف یک داروی آنتاگونیست گیرنده بتا مثلاً ۵۰ تا ۱۰۰ میلیگرم آتنولول هر صبح یا یک ساعت قبل از ایفای نقشی و ۲۰ تا ۴۰ میلیگرم ایندرال اندکی قبل از مواجه استفاده شود 

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد