سیستم های دندانی و نامگذاری آنها


 سیستم های دندانی و نامگذاری آنها

 سیستم های دندانی و نامگذاری آنها

 

هر انسانی در طول زندگی دو سیستم دندانی را تجربه می کند.

۱- سیستم دندانهای شیری از حدود ۱ ماهگی بتدریج در دهان کودک رویش پیدا می کنند و تا حدود ۳۰ ماهگی که آخرین دندانهای شیری در دهان کودک ظاهر می شوند، ادامه پیدا می کند. تعداد این دندانها ۱۰ عدد در هر فک یعنی در مجموع ۲۰ عدد میباشد. اسامی دندانهای شیری در هر فک از خط میانی بهعقب در هر طرف عبارتند از: ثنایای میانی، ثنایای کناری، نیش، آسیای اول و آسیای دوم شیری.

 ۲- سیستم دندانهای دائمی تعداد دندانهای دائمی با احتساب دندانهای عقل ۳۲ عدد است که از سن ۱ سالگی بتدریج در دهان ظاهر می شود. رویش دندانهای دائمی بجز دندانهای عقل تا حدود سن ۱۳ سالگی کامل می شود. دندان عقل در سنین بالاتر یعنی در سنین بین ۱۷ تا ۲۱ سالگی رویش مییابند.

نخستین دندان دائمی که در دهان ظاهر می شود، معمولاً اولین آسیای بزرگ دائمی فک پایین است که در ناحیه عقب دومین آسیای شیری رویش مییابد. متأسفانه بسیاری از والدین این دندان را شیری تصور نموده و نسبت به حفاظت و نگهداری از آن غفلت میکنند. این ۶ دندان آسیای اول دائمی، آسیب پذیرترین دندانهای موجود در دهان بوده و معمولاً مدت کوتاهی پس از رویش دچار پوسیدگی شده و چنانچه در مورد درمان آن غفلت شود، در اثر پیشرفت پوسیدگی با درگیری عصب، دندان درد آغاز میشود که در این حالت نیاز به عصب کشی پیدا می کند.

می توان گفت این چهار دندان که دوتا در پایین در هر طرف و دو دندان در بالا در هر طرف رویش مییابند، در عین حال که آسیب پذیرترین دندانها بوده، مهمترین دندانهای موجود در دهان نیز میباشند و در جویدن غذا نقش اساسی دارند.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد