شاخصه های مهم در بررسی بیماری ام اس


شاخصه های مهم در بررسی بیماری ام اس

در اینجا به ذکر شاخصه هایی میپردازیم که باید مورد توجه قرار دهید:

منابع درآمد: این منابع درآمد می تواند شامل حقوق، دارایی ها، تمام انواع کمکهای مالی (شامل کمک خرج بچه، نفقه)، مزایای شغلی، سود بانکی او سود سهام، کمکهای دولتی، دریافت اجاره، سود بیمه ی عمر، مزایای  کارمندی و هر چیز دیگری باشد که فکرش را بکنید.

مخارج: هزینههای مسکن، غذا، حمل و نقل، سرویس های عمومی (نظیر اب، برق، تلفن، گاز) پوشاک، اقساط وامها، گرو و رهن، مخارج مربوط به اتومبیل، سود ترازهای اعتباری، کسور مربوط به کارفرما، نفقه، مالیات، بیمه ها، مراقبت بهداشتی، نسخه های دارویی، توانبخشی، حقوق پرستار و . هرچیز دیگری که خزانه را خالی کند.

داشتن پوشش بیمه ی درمانی خوب برای افراد عادی هم مهم است، اما برای کسی که به یک بیماری مزمن مثل ام اس مبتلاست، این امر بالطبع مهمتر است، زیرا تهیه ی - اقلام ممکن است پرهزینه تر باشد. بنابراین، برای برنامهریزیهای مالی.