شربت فواکه ضدفشارخون


شربت فواکه ضدفشارخون

شربت فواکه ضدفشارخون

زالودرمانی ضـدفشارخون درکنارشـربتهای فواکه درمان قاطع این بیماری می باشد.عرقیات: برگ گردو، برگ زیتون، بید،کاسنی،گشنیز،گل ختمی، همیشه بهار از هرکدام یک شیشه.آبمیوه ها: سیب، هندوانه، آناناس، لیموشیرین، غوره یا توت سیاه،گریپ فوروت،کیوی از هرکدام ۲۵۰گرم.طرز تهیه: آبمیوه هـا و عرقیات را ۱۰ دقیقه روی شـعله ملایم بجوشانیـد،سـپس یکصـدگرم طباشـیر نیم کوب شده را در یک کیسه نخی یا کتانی بسته، واردکرده و ۱۰ دقیقه دیگر بجوشانید. نصف قاشق چای خوری زعفران سائیده اضافه و ۱۰ دقیقه دیگرجوشیده شود. در یخچال نگهداری کنید. روزانه بین۱ تا ۳ استکان میل کنید.

شربت ضدفشارخون

ای مبتلایـان به فشـارخون و قنـدمفیـدوحرارت و عطش را فرو می نشانـد.چربی خون و اسـیداوریـک را تنظیم و بیماران نقرس و پروسـتات و غلظت خونرا بهره رسان است. هر نوع بیماری حار راکنترل و مـداومت بر مصـرف منظم آن حـداقل هرشب یکبار، باعث دفع جمیع امراض وطول عمر می شود. آبغوره خانگی نجوشیده و نمک نزده ۳کیلو، رب انار ۲کیلو.آبغوره و رب انـار را بـا هم مخلوط و روی شـعله ملایم۱۰ دقیقه بجوشانیـددرجای خنک نگهـداری کنید. هربار ۲ الی۳ قاشق غذاخوریدر یک استکان آب حل کرده میل کنید. میزان مصرف شربت رقیق شده آن روزانه یک تا ۳ استکان می باشد.

شراب قطران(ازقانون بوعلی)

این شـراب گرمی بخش و نرم کننده سینه است و در علاج سینه درد و به درد آمدن دنده ها و دلپیچه (مغص) قرحه های درونی، درد روده ها، درد ریه، و درد زهدان بسـیار داروی خوبی است.کسـی که سـرفه کهنه و مزمن دارد به شـرطی که تب نداشته باشداز این شراب شـفا یابـد.احسـاس و هوش انسـان را تقویت می کنـد.کرم هـای کوچک و بزرگ شـکم را تارومار می کنـدو لرزش و تکان بی اراده را از بین میبرد. اگرچندقطره از این شراب را درگوش دردمندبچکاننددرد آرام می گیرد و به کلی از بین میرود. قطران را با آب شیرین معمولی بشوی و ۷ /۵ مثقال از آنرا با ۱۳۵ مثقال اب انگور مخلوط کن و بگذار تا شراب از غلیان می افتد و برمی آید.تذکر: هرجا از عسل نام برده شده است عسل های متداول در بازار نیست. مراد عسلی است که بدون دخالت انسان در غذا دادن به زنبور به بار آمده است.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد