شرحی کامل از زمان تا علایم تخمک گذاری…


شرحی کامل از زمان تا علایم تخمک گذاری…

شرحی کامل از زمان تا علایم تخمک گذاری...

زمان تخمک گذاری

در سیکل های منظم ۲۸ روزه که شامل ۷ روز خونریزی و ۲۱ روز پاکی است تخمک گذاری معمولاً روز ۲+۱۴ از روز اول خونریزی رخ میدهد ولی در سیکل های نامنظم تخمک گذاری درست ۲+۱۴ روز قبل از شروع خونریزی میباشد.

برای بیشتر شدن احتمال حاملگی باید نزدیکی در روزهای تخمک گذاری بیشتر صورت گیرد.

بطور مثال در سیکل ۲۸ روزه داشتن نزدیکی از روز دوازدهم سیکل تا هفدهم بصورت یک روز در میان احتمال حاملگی را بیشتر می کند.

علایم تخمک گذاری

- معمولاً در هنگام تخمک گذاری درجه حرارت بدن کمی بالاتر از حد  طبیعی میرود. (حدود ۰/۲) اندازه گیری دمای بدن هر روز صبح این درجه را نشان می دهد.

- ترشحات افزایش یافته و به شکل سفیده تخم مرغ در می آید.

- گاهی درد زیر دل وجود دارد.

تخمک آزاده شده از تخمدان مدت ۲۴ تا ۴۸ ساعت قدرت باروری داشته و در صورت وجود اسپرم بارور می شود در غیر اینصورت از بین میرود.

نکته

 مصرف سیگار تعداد اسپرم را کاهش می دهد.

جنسیت نوزاد

در مرحله لقاح جنسیت آینده نوزاد معین می شود. تمام تخمکهای حاصل از تخمدان زن حاوی ژن جنسی یکسان X می باشند ولی اسپرمهای تولید شده در بیضه مردان حاوی دو نمونه ژن جنسی X و y می باشند در صورت لقاح اسپرم X با تخمک جنین حاصله دختر و در صورت لقاح اسپرم y با تخمک جنین حاصله پسر خواهد بود.

لذا میتوان گفت عامل تعیین جنسی در مردان است. تاکنون علم نتوانسته است بصورت صددرصد در تعیین جنسی دخالت کند لیکن با پیشرفت تکنولوژی تا حدودی میتوان اسپرم های X را از y جدا کرد و با تلقیح اسپرم در تعیین جنسی حدود ۹۰٪ دخالت کرد که البته هزینه بالایی دارد.

عقیده برخی بر این است با تغییر میزان Ph بدن و واژن بوسیله مواد خوراکی یا استعمالی می توان در تعیین جنس دخالت کرد. البته احتمال این کار نیز صددرصد نیست.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد