شروع به درمان بیماری ام اس


شروع به درمان بیماری ام اس

شروع به درمان بیماری ام اس

 

برقراری  الگویی برای مراقبت مرتب

بعد از اینکه بیماری شما مسجل شد و شما و نورولوژیستتان تصمیم به شروع درمان ام اس تمایل دارند که بیمارانشان را سالی دو بار ویزیت کنند -- اگر بیماری فعال jر باشد، بالطبع ویزیتها هم بیشتر شده و اگر بیماری نسبتا خاموش باشد یا بیمار شود.

منظور از این ویزیتها نظارت بر پیشرفت بیماری و اطمینان از درمان کافی و از مناسب علایم بیماری است  در این ویزیتها، نورولوژیست اقدام به معاینات بالینی میکند تا اطلاعات مهمی در رابطه با ام استان به دست بیاورد، چیزهایی که ممکن است شما از آنها بی خبر باشید همچنین، به طور روزافزون، متخصصین اماس به صورت دورهای دستور به انجام امآرآی می دهند تا در امر تصمیمگیری برای درمان بیماری از آن کمک بگیرند.

اگر پزشکتان به شما بگوید که نیازی نیست طبق یک برنامه ی مرتب شما را ویزیت کند، یا خیلی ساده بگوید در صورت بروز مشکل با او تماس بگیرید، در حقیقت شما را به اندازهی کافی تحت مراقبت دقیق قرار نداده است.

به حد مطلوب  رسانیدن ویزیت های پزشکی

البته نورولوژیست سعی میکند تا سرحد امکان، شما را سالم نگاه دارد، اما فراموش نکنید نقش شما هم در این راستا، به همان اندازه مهم است. بهترین نورولوژیستها اغلب میگویند که آنها فقط به اندازه ی اطلاعاتی که از بیمارانشان می گیرند، در اینجا به نکاتی اشاره میشود که در موقع ویزیت پزشک اهمیت دارد:

مدارک و پیشینهای پزشکی تان را در ویزیت اول به همراه داشته باشید. هر وقت برای اولین بار نزدیک نورولوژیست میروید، تا جایی که می توانید تمام مدارک و پیشینه ی پزشکی تان را با خود ببرید: ام آرآی، نتایج آزمایشها و مدارک مربوط به پزشکان قبلی، سر وقت آنجا باشید. هرکس مجبور شود ساعتها به خاطر ورود به مطب پزشک منتظر بماند، احساس می کند وقتش بیهوده تلف شده، اما در واقع یکی از دلایلی که باعث این اتلاف وقت می شود، این است که خود بیماران سر وقت تعیین شده در مطلب حضور نمی یابند و از نوبتشان میگذرد. همچنین پزشکان سعی می کنند برای بیمارانی که لازم است، زمان کافی بگذارند و به همین دلیل ممکن است از وقت تعیین شده برای شما بگذرد.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد