شریان کاروتید داخلی


شریان کاروتید داخلی

شریان کاروتید داخلی

  داخل غلاف کاروتید به سمت بالا می آید و از طریق مجرای کاروتید وارد جمجمه می شود سپس از درون سینوس کاورنوس عبور میکند و در سمت داخلی زائده کلاینوئید قدامی به سه شریان مغزی قدامی، مغزی میانی و افتالمیک تقسیم میشود این شریان ۴ قسمت دارد. قسمت اولیه: در گردن است و شاخه ای ندارد. مجاور ات: عقب: گانگلیون فوقانی سمپاتیک گردنی، خارج: ورید جوگولار داخلی، داخل؛ حلق قسمت دوم: در مجرای کاروتید است که شریان کاروتید و تیمپانیک از آن جدا می شود و به گوش میانی میرود. قسمت سوم: درون سینوس کاورانوس است و شاخه هایی برای گانگلیون تری جمینال و غده هیپوفیز میدهد. قسمت چهارم: به شاخه های انتهایی تقسیم می شود.شریان کاروتید داخلی (به انگلیسی: Internal carotid artery) از مهمترین سرخرگ‌های سر و گردن است که از سرخرگ سبات مشترک منشعب می‌گردد. دو سرخرگ سبات داخلی وجود دارد که از سرخرگ سبات مشترک همان طرف جدا می‌گردند. شاخه‌های سرخرگ کاروتید داخلی در خونرسانی به نواحی پیشین مغز نقش دارند.تغذیه خونی بخش پشتی (خلفی) مغز از طریق سرخرگ مهره‌ای (ورتبرال) و سرخرگ قاعده‌ای (بازیلار) صورت می‌گیرد. دو شاخه انتهایی سرخرگ سبات داخلی، سرخرگ مغزی میانی و سرخرگ مغزی پیشین نامیده می‌شوند سرخرگ‌های سبات داخلی و مغزی پیشین در حلقه ویلیس شرکت می‌کنند شاخه‌های شریان کاروتید داخلی عبارتنداز:سرخرگ کاروتید-صماخی سرخرگ بالی (پتریگوئید) شاخه‌های هیپوفیزی[ شاخه مننژی سرخرگ چشمی سرخرگ مغزی پیشین (Anterior cerebral artery) سرخرگ مغزی میانی (Middle cerebral artery) سرخرگ ارتباطی پشتی سرخرگ مشیمیه‌ای پیشین (شریان کوروئیدال قدامی).

انسداد شریان کاروتید داخلی

آترواسکلروز در ۲ سانتی‌متر اول شریان کاروتید داخلی معمولاً شدید بوده و در غالب موارد به طرف پایین یعنی شریان کاروتید مشترک کشیده می‌شود اگر جریان خون به واسطه حلقه ویلیس کافی باشد، انسداد شریان کاروتید داخلی در ابتدای سرخرگ بدون علامت استشدتسکته‌های این شریان به واسطه گردش خون جانبی که به منظور جبران انسداد به صورت تدریجی و به طور پیشرونده ایجاد می‌شود، به میزان زیادی متغیر است.با توجه به اینکه شریان کاروتید داخلی علاوه بر تغذیه مغز در همان سمت، عصب بینایی و شبکیه را از طریق سرخرگ چشمی (افتالمیک) خونرسانی می‌کند، در موارد انسداد سمپتوماتیک سبات داخلی، کوری گذرای یک چشم در ۲۵۵ درصد موارد ایجاد می‌گردد که شروع انسداد را هشدار می‌دهد که در توصیف آن ممکن است بیمار از وجود سایه، یا عدم دید در قسمت بالا یا پایین و یا تاری دیدش را در یک چشم گزارش کند.انسداد سمپتوماتیک شریان کاروتید داخلی منجربه سندرمی مشابه سکته شریان مغزی میانی می‌گردد که علایم آن عبارتند از:
  • فلج نیمه بدن (همی‌پلژی) در سمت مقابل
  • اختلال یا نقص حسی نیمه بدن (همی‌سنسوری) در طرف مقابل
  • نیمه‌نبینی همنام (همی آنوپی همونیموس) سمت مقابل
  • اختلال تکلم (آفازی) در صورت درگیر شدن نیمکره غالب
 

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد