شریان کاروتید مشترک


شریان کاروتید مشترک

شریان کاروتید مشترک

 در سمت راست در عقب مفصل استرنوکلاویکولار از شریان براکیوسفالیک جدا می شود ولی در سمت چپ از قوس آئورت جدا می شود سپس بالا آمده در گردن وارد غلاف کاروتید می شود در غلاف بالا آمده و در کنار فوقانی غضروف تیروئید به دو شاخه انتهایی کاروتید داخلی و خارجی تقسیم می شود در محل دوشاخه شدن آن دو عنصر مهم وجود دارد.   ۱- سینوس کاروتید ۲- کاروتید بادی، سینوس کاروتید نسبت به فشارخون حساس است و از عصب زوج ۹ و سمپاتیک شاخه میگیرد. جسم کاروتید که در عقب محلی تقسیم است نسبت به مواد شیمیایی موجود در خون حساس است و از اعصاب، ۹، ۱۰ و سمپاتیک گردنی شاخه میگیرد.مجاورات: خارج: ورید جوگو لار داخلی۔ عقب:عصب واگ داخلی و جلو: حنجره و نای، داخلی و عقب: مری و عصب

شریان کاروتید خارجی

بعد از جداشدن از خلف بطن خلفی دی گاستریک و عضله استیلوهایوئید به سمت بالا آمده از حد فاصل بین زاویه مندیبل و زائده ماستوئید عبور می کند در ضخامت غده پاروتید در عقب مندیبل به دو شاخه ماگزیلاری و تمپورال سطحی تقسیم می شود. این شریان ۸ شاخه دارد که ۴تای اول آن در غلاف کاروتید جدا میشود. ا- شریان تیروئیدی فوقانی: از ابتدای شریان کاروتید جداشده به سمت پایین میآید و قسمت فوقانی لوب غده تیروئیدرا خونرسانی میکند از مهمترین شاخههای این شریان، شریان حنجره ای فوقانی است که همراه عصب حنجرهای داخلی است و به قسمت فوقانی حنجره خون میدهد. ۲- شریان AscENdiNG PHARyNGEAt : مابین جدار طرفی حلق و شریان کاروتید داخلی بالا آمده به حلق خون میدهد. ۳- شریان اLiNGUAl: هم سطح شاخ بزرگ استخوان هایوئید جداشده از عمق عضله هایوگلوسی عبور کرده وارد زبان می شود. ۴- شریان FAciAl: بالاتر از شاخ بزرگ هایوئید از کاروتید خارجی جدا می شود سپس از عمق بطن خلفی دی گاستریک واستیلوهایوئید جلومی آید در صورت در جلوی عضله ماستر و خارج گوشه دهان و بینی بالا میآید و در کنار داخلی چشم به انگولاریس معروف است. شریان فاسیال ۴ شاخه گردنی و ۴ شاخه صورتی دارد. شاخه های گردنی: ۱- برای غده ساب مندیبولار  ۲ - شاخه لوزهای  ۳-شریان aSCending palatine به نرم کام میرود  ۳ - شریان ساب منتالی که موازی با کنار تحتانی مندیبل به سمت جلو میآید. شاخه های صورتی : ۱- برای لب تحتانی  ۲- برای لب فوقانی  ۳- شاخه سپتال  ۴- شاخه پره ای - شریان OccipiTAl: درعمق بطن خلفی دیگاستری کی جدا میشود و به سمت عقب میآید از ناودان اکسی بیتال عبور میکند و به پوست اکسیپیتال خون میدهد.  ۶- شریان PosT.AUnicu LAR: در بالای بطن خلفی دی گاستریک جدا می شود و از ناودان بین ماستوئید و مجرای گوش خارجی به سمت بالا میرود.  ۷ - شریانع تمپورال سطحی: در ضخامت غده پاروتید بالا میاید از قاعده غده پاروتید خارج شده به تمپورال وارد می شود. ۸ - شریان ماگزیلاری: به حفره اینفراتمپورال وارد می شود.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد