شمارش کامل گویچه های خون (CBC)


شمارش کامل گویچه های خون (CBC)

شمارش کامل گویچه های خون (CBC)

 

این آزمایش، کم خونی را کنترل می کند که تعداد پایین گویچه های خون را نشان می دهد. این آزمایش همزمان، شمارش پلاکتها را نیز کنترل می کند (جزئی از خون که در انعقاد خون اهمیت می یابد). 7 VDRL.

این آزمایش، وجود سیفلیس را کنترل می کند، که یک بیماری مقاربتی است. این آزمایش بسیار دقیق است، ولی گاهی به اشتباه جواب آن مثبت می شود. یک آزمایش مثبت اشتباه می تواند در نتیجه ی وجود بیماری دیگری، مانند لوپوس یا سندرم پادتن آنتیفوسفولیپید باشد

به هر حال، این نوع از نتایج مثبت اشتباه معمولا به طرز ضعیفی مثبت است. آزمایش VDRI غیرتشخیصی است، و بنابراین برای محرزکردن تشخیص سیفلیس، باید یک آزمایش دقیق تر خون انجام شود. از آنجایی که درمان کامل س یفلیس ضروری است، حتما این آزمایش را انجام دهید.

در حقیقت، در اکثر ایالات الزامی است. هپاتیت ب. این آزمایش وجود ویروس های هپاتیت را کنترل می کند. این ویروس ها در انواع گوناگونی بروز می کند. ویروس هپاتیت ب از نوعی است که می تواند بدون ایجاد علایم بالینی به وجود آید. در حقیقت، بیماری برخی از خانم ها تنها با انجام آزمایش خون تشخیص داده شده، مانند آزمایشی که در طول دوران بارداری انجام شده است.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد