شناخت عواملی که باعث بروز پوسیدگی دندان ها می شوند


شناخت عواملی که باعث بروز پوسیدگی دندان ها می شوند

شناخت عواملی که باعث بروز پوسیدگی دندان ها می شوند

 

به طور کلی دو دسته عوامل باعث بروز پوسیدگی دندانها می شوند:

 الف- عوامل اصلی که عبارتند از: میکروب ها به عنوان عامل مسبب، قندها به عنوان عامل زمینه ساز و دندانها به عنوان عامل میزبان .

 ب - عوامل فرعی و ثانوی شامل طیف وسیعی از عوامل میباشند که به عنوان عوامل مستعد کننده شناخته می شوند. برخی از این عوامل عبارتند از: ارث، نژاد، محیط، آب و هوا، محل زندگی، شغل،  سطح تحصیلات ، اقتصادی افراد جامعه میکروبهای مولد پوسیدگی شامل طیف وسیعی از میکروارگانیسمهای مختلف میباشند که مهمترین آنها استرپتوکوکها و لاکتوباسیلها هستند.

از میان استرپتوکوکها استرپتوکوک موتانس و از میان لاکتوباسیل ها، لاکتوباسیل اسیدوفیل نقش اساسی دارند. این میکروب ها چند صباحی پس از تولد کودک به طرق مختلف از جمله دست خودش، سینه مادر یا سنایر وسائل مثل قاشق و پستانک و غیره وارد دهان کودک شده و در آنجا تکثیر نموده و ساکن همیشگی دهان می شوند. جلوگیری از ورود این میکروبها به دهان يلات و وضع کودک غیرمفکن است و خواه ناخواه اتفاق میافتد. این میکروب ها از قندهای موجود در دهان تغذیه نموده و تولید اسید می نمایند.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد