شناخت کلی آناتومی پروستات / قسمت سوم


شناخت کلی آناتومی پروستات / قسمت سوم

بافت شناسی پروستات

به طور کلی ۷۰٪ حجم پروستات را عناصر غددی و ۳۰٪ حجم آن رااسترومای بین غدد تشکیل می دهدسلول اپیتلیال: سلولهای اپیتلیال خود از سه نوع مختلف تشکیل شده اند که عبارتنداز: الف- سلولهای ایتلیال ترشحی.ب - سلولهای بازال ج – سلولهاى نوروانلوکربنالف- سلولهای اپیتلیال ترشحی : این سلولها مشخصات خاص خود را دارند، بدین ترتیب که۱- کاملاً متمایز می باشند- از نوع استوانه ای بلند می باشند ۳- با توجه به مورفولوژی و گرانولهای ترشحی آنها به راحتی قابل تشخیص نیستند. ۴- با رنگ آمیزی مخصوص برای P.S.A و اسید فسفاتاز و لوسین آمینوپپتیداز رنگ می گیرند. ب-سلولهای بازال :این سلولها دارای مشخصاتی به شرح زیر هستند: ۱- کوچکتر از سلولهای اپیتلیال و به صورت گرد می باشند. ۲- کمتر از ۱۰٪ سلولهای اپیتلیال را تشکیل می دهند. ۳-هسته های بزرگ ، نامنظم و سیتوپلاسم کم دارند.۴- تمایز کمتری نسبت به سلولهای اپیتلیال یافته اند. ۵- تقریباً همیشه فاقد محصولات ترشحی مثل اسید فسفاتاز می باشند.در سال۱۹۹۵ میلادی ابشتاین (ebStine) و همکارانش نشان دادند که تشخیص ایمونوهیستو کمیکال سلولهای بازال توسط آنتی بادی اختصاصی مونوکلونال به صورت قابل توجهی باعث بهبود تشخیص هیستولوژیک کانسر پروستات مى شود. ج-سلولهای نوروآندوکرین :به این سلولها بطور اختصاصی A.P.U.D (Amine-Precursor Uptake Decarboxylase Cell) هم گفته می شود. این سلولها به میزان قابل توجهی در بین سلولهای ترشحی یافت می شوند و از سه نوع زیر تشکیل شده اند: ۱- نوع اصلی که سرو تونین وT.S.P تولید می کنند ۲- نوعی که کلسیتونین تولید می کند. ۳- نوعی که سرتونین تولید می کند. استرومانیز از دو قسمت زیر تشکیل شده است :الف - سلولهای استروماکه شامل :  ۱- سلولهای عضلانی صاف۲- فیبروبلاست۳- سلولهای آندوتلیال مویرگها و لنفاتیکها۴- سلولهای نورواندوکرین۵-آکسون اعصاب موجود در پروستات ب - عناصر سلولی که اهم آنها شامل موارد زیر می باشند ۱-کلاژن ۲-گلیکوزآمینوگلیکانها G.A.G که خود از ۴ نوع تشکیل شده است و شامل ۴۰٪ سولفات در ماتان۳۰% هپارین ،۲۰%هیالو رونیک اسید و ۱۶ %   کوندرویتین می باشد.این گلیکوزآمینوگلیکانها همانند کلاژنها نقش مهمی در رشد پروستات دارند و به عنوان فاکتور مهمی  در رشد  پروستات دارند  و ب عناون فاکتور مهمی در  سیگنال کردن وقایع ماتریکس خارج سلولی به شمار می آیند. ۳- فیبرونکتین که عمدتا توسط فیبروبلاستهای پروستات تولید می شود و باعث چسبیدن سلولهای مزانشیمی و اپیتلیالی به الیاف کلاژن و پروتئوگلیکانهای ماتریکس خارج سلولی می شود.شایان ذکر است که دو نکته مهم ضروری به نظر می رسد،    اول آن که لامینین (Laminin) یک گلیکوپروتئینی است که توسط سلولهای اپیتلیال ترشح می شود و باعث چسبیدن سلولهای اپیتلیالی به کلاژن نوع ۴ موجود در غشاء پایه B.M می گردد و دوم این که داخل ماتریکس سلولی فیلامانهایی وجود دارد که عبارتند از توبولین که در تمام سلولها موجود بوده و با ایجاد میکروتوبولها دسمین که در سلولهای عضلانی وجود دارد، وی متین (Vimetin) که در فیبروبلاستها و کراتین Keratinمی باشد 

فیزیولوژی پروستات

اعضای ضمیمه ای جنس مذکررا پروستات، سمینال وزیکولها، غدد بولبو یورترالی (کوپر) و غدد پری یورترال (لیتر) تشکیل می دهند که در تولید و ترشح موادی مانند فروکتوز، اسیدسیتریک، اسپرمین، پروستاگلاندین ها، فلز روی (Zn)، پروتئینها، استرازهاوایمونوگلوبولینها در داخل Semen نقش دارند. میزان طبیعی انزال در انسان حدود ۵-۳ میلی لیتر می باشد که از این  میزان کمتر از یک درصد آن را اسپرم تشکیل می دهد و ۹۹٪ باقیمانده را پلاسمای سمینالی Seminal PlaSma می نامند.همه غدد ضمیمه ای در تولید این پلاسمای سمینال نقش دارند. به طور تقریبی میزان ترشح هر کدام به شرح جدول زیر است:  بخش عمده ای از قسمت اول انزالی را اسپرم و ترشح پروستات   تشکیل می دهد و همه ارگان های ضمیمه ای تناسلی مذکر جهت رشد خود نیاز به  آندروژن دارند.مواد ترشح شده از هر یک از غدد ضمیمه ای عبارتند از:مواد ترشح شده از پروستات: ۱- اسید سیتریک۲- پلی آمینها شامل اسپرمین و اسپرمیدین۳-روی  ( Zn )4-Prostatic Specific Antigen( P.S.A ) شناخت کلی آناتومی پروستات / قسمت اولشناخت کلی آناتومی پروستات / قسمت دومشناخت کلی آناتومی پروستات / قسمت چهارم

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد