شناسایی مزاج چاقی و لاغری ومزاج مراحل مختلف عمر


شناسایی مزاج چاقی و لاغری ومزاج مراحل مختلف عمر

شناسایی مزاج چاقی و لاغری و مزاج مراحل مختلف عمر

 تنها و بدنهای مردان بعضی چاق و بعضی لاغرند و بعضی معتدل و میانه اند. جسم برخی از انسانها دارای گوشت سخت تر و در بعضی شل تر است، اما چاقی دو گونه است: یکی از بسیاری گوشت و دیگری از بسیاری پیه و چربی، آنکس که فربھی اش از گوشت باشد، مزاج او گرم و تر است و آن که از بسیاری پیه و چربی باشد، مزاج او سرد و تر است.لاغری هم دو گونه است: یکی از کم گوشتی و دیگری از کمی پیه و چربی. اما آن کس که گوشت کمتر دارد، سردی و خشکی بر مزاج او غلبه دارد و آن کس که پیه و چربی کمتر دارد، گرمی و خشکی بر مزاج او غالب است. در فربهی مادرزادی، سردی و تری بر مزاج غالب است و رگها در تن وی باریک تر و خون در وی کمتر است. به این سبب در گرسنگی صبر ندارد. همچنین کسی که مزاج او گرم و پیه بر تن او کم باشد و رگهای او فراخ تر و خون در وی بسیار باشد، بر گرسنگی صبر تواند کرد؛ زیرا چربی خون او به سبب گرمی مزاج، غذای او میگردد. کسی که از رنج یا غم پیه او گداخته گردد، رگ های او باریک شده و خون اندکی در تن او جریان دارد، بر گرسنگی صبر ندارد و کسی که گوشت او سخت باشد، مزاج او به سردی میل می کند یا به خشکی تمایل مییابد یا به هر دو. کسی که گوشت او نرم بوده و سخت و آکنده نباشد یا گرمی بر مزاج او غلبه دارد یا تری و یا هر دو را داراست. در تن های معتدل گوشت بیشتراز پیه است و گوشت در سختی و نرمی معتدل است.

مزاج مراحل مختلف عمر

۱. سن نمو که آن را سن آغازی مینامند و این مرحله تا نزدیک سی سالگی است. ۲. سن وقوف یا رکود که آن را سن جوانی می خوانند و تا مرز سی و پنج سالگی و چهل سالگی ادامه دارد. ۳. سن فرودی که با بقای قوه قرین است و آن سن نوپیران است و تا مرز شصت سالگی دوام دارد. ۴. سن فرودی که با پیدایش ناتوانی قرین است و آن سن پیری تا پایان زندگی است.سن نمو پنج مرحله دارد که عبارتند از:۱. سن طفولیت (بچگی): زمانی است که نوزاد هنوز قدرت برخاستن و حرکت دادن اندام ها را ندارد. ۲. سن صباوت (خردسالی): در آن طفل پا میگیرد، ولی هنوزاستوار نیست و آن زمانی است که هنوز افتادن دندانها (شیری) وروییدن دندان های دائمی شروع نشده است.۳. سن نشو و نما: مرحله ای بعد از نیرو گرفتن و رویش دندان ها و پیش از بلوغ است. ۴. سن نوجوانی: تا زمانی است که جوش در صورت ظاهر می شود.۵. سن جوانی: بعد از نوجوانی است تا زمانی که نمو متوقف می شود.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد