شکایات مربوط به رفلاکس در بیمار


شکایات مربوط به رفلاکس در بیمار

شکایات مربوط به رفلاکس در بیمار

 ۱ - پیلونفریت (بدون علامت، علامتدار) ۲- علائم سیستیت به تنهایی ۳- درد کلیه ها هنگام ادرارکردن ۴ - اورمی: آخرین مرحله VUR ناشی از تخریب پارانشیم کلیه به وسیله هیدرونفروز یا پیلونفریت یا هر دو ۵ - بالا بودن فشار خون در مراحل انتهایی تخریب کلیه هاشکایات مربوط به بیماری زمینه ای عبارتند از: ۱ - انسداد سیستم ادراری شامل hesitancy در دخترانجوان یا کاهش جریان ادراری در جنس مذکر که خود ناشی ا PUV (در شیرخواران مذکر) یا بزرگی پروستات (در مردان بالای ۵۰ سال) میباشد. ۲ - بیماری طناب نخاعی: بیمار ممکن است علائم یک بیماری جدی عصبی مثل پاراپلژی، کوادری پلژی، MS یا مننگومیلوسل داشته باشد. شکایات مربوط عبارتند از: بی اختیاری، احتباس ادرار، بزرگی -ادرار باقیمانده-فوریت ادراری۔ یافته های رادیولوژیکتشخیص رفلاکس به وسیله یکی از تکنیک های زیر صورت می گیرد: سیستوگرافی ساده یا تأخیری، سیستوگرافی در حال ادرار کردن Volding Cystourethrography) یا سینه فلوروسکوپی حین ادرار کردن Voiding) (CinefilurOSCOpy. به جای ماده حاجب می توان از رادیوایزوتوپ مانند TC و آشکارساختن آن توسط دوربین گاما استفاده کرد (بخصوص در دختران چون اشعه کمتری دریافت میکنند). میتوان همچنین به جای استفاده از ماده حاجب، از ماده رنگی مانند indigo cramin و پرکردن مثانه به وسیله آن سپس سیستوسکوپی پس از ادرارکردن استفاده کرد که در صورت رفلاکس، خروج ماده رنگی از سوراخ حالب نشان داده می شود در سیستوسکوپی سوراخ طبیعی حالب به صورت مخروط آتشفشانی است درجات بعدی رفلاکس باعث تغییرات به ترتیب زیر در نمای ظاهری سوراخ حالب می شوند:استادیوم فوتبال (۱ grade)، نعل اسبی (که جهت آن به سمت گردن مثانه است) (۲ grade)، و همانند سوراخ (grade 3)

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد