شکستگی استخوان و جلوگیری از پوکی استخوان با داروهای گیاهی


شکستگی استخوان و جلوگیری از پوکی استخوان با داروهای گیاهی

شکستگی استخوان و جلوگیری از پوکی استخوان با داروهای گیاهی 

درمان شکستگی و در رفتگی

-آناردشتی و ماش پوست کنده هر یک به وزن ده مثقال مر، الوا، خطمی سفید و اقاقیا هر یک پنج مثقال، گل ارمنی بیست مثقال، همه را در مخلوط کن و هربار با سفیده تخم مرغ برجای آسیب دیده بمال. در صورتیکه جای آسیب دیده ورم گرم داشته باشد بسیار مفید است.-برگ درخت گز بزرگ، برگ درخت سرو، برگهای مورد و برگ بید همه را بکوب و بنفشه، گل محمدی، پیاز نرگس، مر، همیشه بهار، صندل قرمز، گل ارمنی، لادن، تانبول، قمحه، زعفران، ورس. خطمی، ماش، اقاقیا، شاه افسر و مرزنگوش همه اینها را در اجزاء مساوی مخلوط کن : اگر گل محمدی بر آن بیفزایی بهتر می شود. و اگر خواستی که گرمی بخش تر باشد، زنجیل  شامی در آن فرو ریز و مرزنگوش و برگ درخت سرو و گل محمدی (برگ گل محمدی) بر آن اضافه کن همه را درهم مخلوط کن و برجای آسیب دیده بگذار:

درمان ورم گرم شکستگی و دررفتگی 

- ماش پوست کنده بیست درهم، اناردشتی، گلنار و اقاقیا با این بیست در هم ماش پوست کنده ،مخلوط شوند و درهم بسرشند و برجای آسیب دیده بگذارند که داروئی است بسیار تأثیر - برگ آس (مورد)، برگ لادن، سک، زعفرن و گل ارمنی جزو داروهای خوب شکستگی و از جا دررفتگی استخوان هستند.- اناردشتی، ماش، اقاقیا، خطمی، الوا، و مردرهم بسرشند و با آب مورد به جای آسیب دیده بمالند

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد