شکستگی انتهای تحتانی رادیوس وچگونگی درمان آن(قسمت دوم)


شکستگی انتهای تحتانی رادیوس وچگونگی درمان آن(قسمت دوم)

شکستگی انتهای تحتانی رادیوس وچگونگی درمان آن(قسمت دوم)

از مزیت های این نوع بی حرکتی کاهشش خطر در هنگام بروز ادم در اندام مبتلاست. در عمل از این گچ ناکامل در طی هفته اول بعدد از رداکشن تا زمانی که اولین ویزیت کنترل صورت می گیرد استفاده می شود. و بعد از آن از نوع دیگر گچ یعنی گچ کامل که تمام محیط اندام را در برمیگیرد استفاده می شود.

باید توجه کنید که بلافاصله بعد از جانداختن شکستگی باید گرافی های کنترل در ۲ نماگرفته شوند. بعد از یک هفته و در اولین ویزیت باید گرافی ها تکرار شوند. علت این مساله ریسک بالای احتمال جابجایی مجدد می باشد. در صورت مشاهده جابجایی مجدد، مانیپولاسیون جهت جانداختن مجدد شکستگی دوباره صورت می گیرد.

در صورتی که مدت زمانی بیش از ۲ هفته از وقوع جابجایی مجدد گذشته باشد، معمولاً امکان جانداختن مجدد آن با مانیپولاسیون وجود ندارد. در اینجا هم، مثل تمام انواع دیگر شکستگی ها، حرکات فعال، انگشتان، آرنج و شانه باید هر چه سریع تر آغاز شود و باید تمام بیماران را به این کار تشویق نمود. در انواع همراه با جابجایی معمولاً گچ زیر آرنج حدود ۵ تا ۶ هفته باقی میماند، اگر چه در انواع بدون جابجایی مدت زمانی معادل ۳ تا ۴ هفته کفایت میکند.

امروزه به طور فزاینده ای در جوانانی که شکستگی های شدید و غیر پایدار کالیس دارند، از روش فیکساسیون خارجی به عنوان روش جایگزین درمان استاندارد، استفاده می شود. علت این مساله، امکان نداشتن ایجاد بی حرکتی با گچ میباشد. بد جوش خوردن (mal union)، نیمه دررفتگی مفصل رادیو - اولنار تحتانی، استئودیستروفی سودک، فشار روی ععسب مدیان، خشکی مفاصل انگشتان یا شانه (به علت عدم استفاده فعال از دست) و پارگی EPL" از عوارض این شکستگی است.

نیمه دررفتگی مفصل رادیو - اولنار تحتانی در این شکستگی به علت کوتاه شدن نسبی رادیوس در نتیجه شکستگی رخ میدهد. درد موضع (خصوصا در روتاسیون ساعد)، برجسته به نظر رسیدن سر اولنا و قرارگیری آن در محاذات یا پایین زائده استیلوئید و محدودیت حرکات میچ (خصوصا اداکشن و روتاسیون) از علایم آن می باشد. در صورت ایجاد ناتوانی باید ۳cm از تنه آن را با جراحی خارج کرد!

علایم پارگی معمولا بعد از ۴تا۸ هفته وقوع شکستگی بروز میکند. این علایم شامل عدم امکان انجام اکستانسیون فعال انگشت شست و درد و تندرنس موضعی در مسیر عبور تاندون از روی انتهای تحتانی رادیوس میباشد. برای درمان آن از انتقال تاندون „ extensor indicis l استفاده می شود

گاهی در شکستگی انتهای تحتانی رادیوس قطعه دیستال به سمت جلو جابجا می شود که به آن شکستگی اسمیت یا بارتون" میگویندشکستگی جداشدگی اپی فیز تحتانی رادیوس در واقع واریان شکستگی «کالیس» در بچه هاست.

شکستگی انتهای تحتانی رادیوس وچگونگی درمان آن(قسمت اول)


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد