شیوه صحیح تنفس کامل را یاد بگیرید …..!!


شیوه صحیح تنفس کامل را یاد بگیرید …..!!

شیوه صحیح تنفس کامل را یاد بگیرید .....!!

 در حالت متعادل بایستید، پاها جدا از هم و لگن در مرکز و بین مفاصل آن فاصله کافی باشد. همچنین شکم و باسن نیز منقبض باشند، بازدم کرده و سپس به آرامی ریه ها را تخلیه کنید.با دم به موازات اینکه بازوها را از دو طرف بلند می کنید، به تدریج روی پنجه پاها قرار گیرید. هر دو کف دست را بالای سر، در حالی که اندام های فوقانی راست هستند، قرار دهید . سپس دستها را پایین آورده تا کف دستها به سمت زمین و پشت آنها بالا باشد. با کنترل فاصله پاشنه ها بازدم انجام دهید، یعنی زمانی کهبازوها به کنارتان می رسند پاشنه هاروی زمین باشند. حرکات را با تنفس هماهنگ کنید. از قفسه سینه تان آگاه باشید که در هر دم به دو طرف و بالا باز می شود و در هر بازدم به وضعیت استراحت برمی گردد.سه تا پنج تنفس در هر وضعیت انجام دهید. تنفس کامل را همچنین می توانید در حالت زیر هم اجرا کنید: بازوها و ساعدها به جلو بالا آورده شوند که باعث عملکرد عضلات بین دنده ای از راه های دیگری می شود و اثرات متفاوتی دارد. دستها را در جلو قرار داده و کف پاها روی زمین باشد. دم انجام داده و دست ها را تا بالای سر بیاورید.  در همین حال روی پنجه پاها قرار گیرید. با بازدم اندام های فوقانی را به جلو و پایین آورده و پاشنه ها را روی زمین قرار دهید. اطمینان پیدا کنید که باسن ها به هم فشرده اند. و لگن در زیر واقع است و شما دارید از خمیدگی قوس مهره های پشت تان جلوگیری و اجتناب می کنید. سه تا پنج بار تنفس انجام دهید .

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد