صحیح ترین روش غذا دادن به کودکان را بخوانید…


صحیح ترین روش  غذا دادن به کودکان را بخوانید…

صحیح ترین روش  غذا دادن به کودکان را بخوانید...

اولین چشیدن و حس کردن طعم و مزهٔ غذا

۱- دست خود را کاملاً بشویید، سپس نوک انگشت خود را داخل غذا کنید تا گرمی آن را حس نمائید (گرمی غذا باید مانند گرمی شیر مادریا گرمای اتاق باشد). سپس انگشت را داخل دهان کودک نمائید و اجازه دهید تا کودک آن را مک بزند. کودک با انگشتان مادر  آشنایی دارد و احساس بدی نخواهد کرد (شکل شمارهٔ۶۱).fghxdf

شکل ۶۱: روش شروع غذای کمکی برای کودکان

۲ - نوک قاشق کوچک و نرم را از غذا پر کنید و قاشق را بین لب های کودک قرار دهید تا کودک غذا را بیمکد. اگر کودک غذا را بیرون ریخت، دهان او را پاک کنید و دوباره قاشق را بین لب های او قرار دهید تا به تدریج با خوردن غذا آشنا گردد.

نشاندن کودک روی صندلی و غذا دادن به او:

زمانی که کودک بتواند سر خور را بالا نگه دارد می توانید او را روی صندلی کودکان بنشانید. در این صورت کودک احساس راحتی و آرامش می کند و از این که میتواند هنگام غذا خوردن اطراف را نگاه کند، لذت میبرد.

صندلی بلند: از زمانی که کودک بتواند کاملاً بنشیند، میتوانید او را حتی روی صندلی بلند بنشانید. برای این که کودک به cbxcfnطرف پائین نیفتد، کمربند صندلی او را ببندید. همچنین میتوانید یک قطعه پلاستیک زیر صندلی کودک قرار دهید تا هنگام غذا خوردن اگر مقداری غذا روی زمین ریخت، بهآسانی آن را بردارید و تمیز کنید.

بهتراست صندلی کودک دارای میزی باشد که ظرف غذای کودک را روی آن قرار دهید. کودک به زودی می فهمد که با غذا خوردن، هم گرسنگیاو برطرف می شود، و هم افراد دیگر با اوصحبت میکنند و بادیگران ارتباط بر قرار می کند.

آیا کودک حریره یا پوره میوه را دوست دارد ؟

بعضی از مواقع پس از دادن یکی دو قاشق حریره یا پوره به کودک، او چشم های خود را میبندد و قیافه میگیرد، ولی با تغییر قیافهٔ کودک نمی توان تشخیص داد که او غذا را دوست ندارد(شکل شمارهٔ ۶۴). اگر کودک برای خوردن غذا دهان خود را باز میکند،نشانهٔ دوست داشتن غذاست.

شکل ۶۴: تغییر قیافهٔ کودک هنگام خوردن پورهٔ میوه (این واکنش طبیعی است)dgstrh

وقتی غذایی را برای بار اول به کودک می دهید، چون مزه و طعم آن برای کودک تازگی دارد، ممکن است قیافهٔ ناموزون به خود بگیرد. این تغییر قیافه یک واکنش است. اگر کودک دهان خود را دوباره باز کند، نشانهٔ این است که مایل است آن غذا به او داده شود، ولی اگر هنگام ارائهٔ مجدد قاشق، سر خود را به طرف خارج بچرخاند و دهان خود را باز کند، به غذا میل ندارد و شما هم نباید با زور و فشار به او بخورانید. در چنینمواردی باید چند روزی از دادن آن غذا خودداری کنید و بعد بار دیگر به او ارائه نمائید.

خودداری کودک از خوردن حریره یا پوره

اگر کودک از خوردن حریره یا پوره خودداری می کند، میتوانید انگشت تمیز خود را در غذا فرو برده و در دهان کودک بگذارید تا انگشت شما را بمکد (شکل شمارهٔ ۶۵).xfdbgxfn

اگر با وجود این کار، کودک انگشت را مکنمیزند و از خوردن غذا خودداری میکند، ممکن است طعم و مزهٔ غذا را دوستدیگری برای او شروع نمائید.

شکل ۶۵: کودک معمولاً انگشت آغشته به غذا مک می زند 

دادن مخلوط دو یا چند نوع پوره

 در شروع غذا دادن به کودک، بایستی از یک نوع پوره استفاده نمائید، سپس مزه و طعم آن را تغییر دهید و بتدریج که کودک با طعم و مزهٔ پوره های مختلف آشنا شد، میتوانید دو یا چند نوع پوره را مخلوط نمائید، زیرا هم خوشمزه تر است و هم از نظر غذایی با ارزش تر میباشد. بعضی از کودکان پس از خوردن یک یا مخلوطی از دو نوع پوره دچار دل درد می شوند و نمی توانند پوره هایی مانند پورهٔ سبزی را تحمل کنند. در چنین وضعیتی آن پورهٔ خاص را به او ندهید و یکی دو هفته بعد که کودک کمی بزرگتر شد، بار دیگر به او عرضه نمائید.

مخلوط حریره با پورهٔ میوه:

حریرهٔ برنج یا حریرهٔ بادام، معمولا اولین غذایی است که بهکودک داده می شود، سپس می توانید حریرهٔ برنج یا حریرهٔ بادام را با پورهٔ میوه و کمی شیر مادر یا شیر خشک مخلوط نمائید تا حالت نرمی پیدا کند و به کودک بدهید.

مخلوط پورهٔ میوه و پورهٔ سبزی:

وقتی پورهٔ میوه و پورهٔ سبزی مورد قبول کودک قرار گرفت، میتوانید پورهٔ انواع میوه را با پورهٔ سبزی مخلوط نمائید و به کودک عرضه کنید.

مخلوط چند نوع پوره:

موقعی که کودک با طعم و مزهٔ پوره های مختلف آشنا گردید، میتوانید چند نوع پورهٔ میوه را با مواذ غذایی دیگر مخلوط نمائید. با این کار غذا هم خوشمزه تر می شود و هم ارزش غذایی آن بالاتر میرود. مثلاً مخلوط موز و هلو، سیب درختی و گلابی و کشمش، ماست و موز، موز و گوشت ماهی، گوشت فیلهٔ گوسفند با سبزیجات، گوشت مرغ با سیب زمینی، گوشت چرخ کردهٔ گوساله و سیب زمینی وگوجه فرنگی نمونه هائی از غذاهای مخلوط برای کودک میباشد.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد