صرع را با معجون گیاهی درمان کنید..!!


صرع را با معجون گیاهی درمان کنید..!!

 صرع را با معجون گیاهی درمان کنید..!!

معجون ضد صرع به طور عموم

اسطو خودوس ۱۵ گرم -عود الصلیب ۲۰ گرم -گل رنگ ۵ گرم -بسد ۱۰ گرم -عود الصلیب ۱۵ گرم- مروارید ۵ گرم- مربای پوست نارنج ۲۵۰ گرم -همه را نرم کوبیده در نیم کیلو گل قند حل کرده روزی سه قاشق میل نمایند.

نسخه ضد صرع به طور عموم

اسطو خودوس ۳۰ گرم -سکبینجبین ۵ گرم -عاقرقرها ۵ گرم- همه را نرم کوبیده در ۲۵ گرم عسل حل کرده، ۱۵ روز میل نمایند. زراوند ۵ گرم- اسفند دانه ۵ گرم -سیسیالیوس ۱۰ گرم اسطو خودوس ۲۰ گرم- عاقرقرحا ۵ گرم- پوست هليله زرد ۱۵ گرم عود الصلب ۱۵ گرم. همه را نرم کوبیده در نیم کیلو عسل ریخته برای ۴۰ روز مصرف شود. نسخه 1: اگر بیماران مبتلا به صرع مدت مدیدی از جوشانده ۱۰ گرم اسطو خودوس در روز ۵ گرم صبح و ۵ گرم عصر استفاده نمایند. صرع آنها کنترل خواهد شد.نسخه: دانه اسفند ۲ گرم صبح و ۲ گرم عصر نرم ساییده تا یک ماه به صورت کفلمه میل نمایند. نسخه 2: وج ۱۰ گرم،- ۵ گرم صبح و ۵ گرم -عصر کوبیده در شیر حل نمایند و این دستور برای بیماران مبتلا به فلج هم مفید است (وج را اگیر ترکی یا قصب الزیره نیز گویند). نسخه 3:هلیله کابلی، ایارج فیقرا، غاریقون از همه برابر در عسل حل کرده، ۲/۵ گرم صبح، ۲/۵ گرم عصر، این دستور دارویی خیلی مؤثر میباشد. نسخه برای انفیه: مغز تخم قهوه نیم عدد، فلفل گرد نصف عدد ساییده برای یک مرتبه در بینی نفوخ نمایند. یا تربد، گل بنفشه و بسباسه از هر کدام یک گرم نرم کوبیده روزانه در بینی بکشند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد