طبقات قشر مخچه از خارج به داخلی


طبقات قشر مخچه از خارج به داخلی

طبقات قشر مخچه از خارج به داخلی

 مخچهدو لوب دارد که توسط لوب سوم (قطعه کرمی شکل) به هم متصل میشوند. مانند مغز در وسط ماده سفید آن، اجتماع نورون ها (هسته های داخلی) وجود دارد.طبقات قشر مخچه از خارج به داخلی:۱- ذره ای (مولکولار): نورون های دسته II گلژی + سلول های سبدی۲- پورکنژ: نورون های پورکنژ، گلابی شکل و درشت بوده، به صورت تک تک و فاصله دار و منظم در یک ردیفند و رأس نورون متوجه محیط است.۳- دانه دار (گرانولار). چند لایه نورون مدور کوچک دانه ای + نورون های دسته II گلژی،* سلولهای پورکنژ، واضح ترین و بزرگترین سلول های طبقه خاکستری مخچه اند که در نوار بین دو طبقه دیگر قشری قرار دارند.نخاع
  • نورون ها در شاخ قدامی واضح تر بوده و از نوع دسته Iگلژی، و در شاخ خلفی دسته II گلژی هستند.
ه ماده سفید در جلو شیار واضحی (شیار قدامی میانی) و در عقب شیار تنگ و عمیقی (شیار خلفی میانی) دارد.ه در طرفین شیار خلفی ۲ ستون مثلثی از ماده سفید به نام دسته های گل و بورداخ (از داخل به خارج) وجود دارند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد