طبقه بندی بیماریهای روانی Classification of Psychiatric Diseases


طبقه بندی بیماریهای روانی Classification of Psychiatric Diseases

طبقه بندی بیماریهای روانی Classification of Psychiatric Diseases

 چهارمین چاپ راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (DSM-IV)، چاپ ۱۹۹۴؛ آخرین و روزآمدترین طبقه بندی اختلالات روانی است، DSM-IV سعی می کند تظاهرات اختلالات روانی را به صورتی قابل فهم توصیف نماید و ندرتاً در مورد علت پیدایش این حالات اشارهای صورت میگیرد، DSM-IV یک سیستم ۵ محوری است. محور او کلیه بیماریهای روانی مشتمل بر ۱۷ دسته اصلی و بیش از ۳۰۰ اختلال خاصی را دربرمیگیرد.محور I شامل اختلالات بالینی و سایر اختلالاتی است که ممکن است کانون توجه بالینی قرار گیرد محور II شامل اختلالات شخصیت و عقب ماندگی ذهنی است.استفاده عادتی از یک مکانیسم دفاعی نیز می تواند در محور II قرار بگیرد. محور III شامل کلیه اختلالات فیزیکی یا بیماریهای طبی است که ممکن است علاوه بر اختلال  روانی وجود  باشند. اختلال فیزیکیممکن است جنبه سببی داشته باشد (مثلاً دلیریوم ناشی از نارسایی کلیه)، حاصل اختلال روانی باشد (مثلاً گاستریت الکلی ناشی از اعتیاد به الکل)، و یا رابطه ای با اختلال روانی نداشته باشد. در حالتی که بیماری طبی علت اختلال روانی محسوب می شود، باید در محور II به اختلال روانی موجود عبارت «ناشی از یک بیماری طبی» اضافه شود، و بیماری روانی و طبی در محورهای I و III ذکر شود. برای مثالی در محور Iذکر می شود اختلال خالقی ناشی از کم کاری تیروئید با خصوصیات افسردگی و در محور III دوباره کم کاری تیروئید قید می شود. محور IV برای کدگذاری مشکلات روانی - اجتماعی و محیطی که سهم قابل ملاحظه در پیدایش یا تسریع اختلال موجود دارند به کار میرود

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد