طب سنتی در درمان ورم غد بناگوش (اور یون)


طب سنتی در درمان ورم غد بناگوش (اور یون)

طب سنتی در درمان ورم غد بناگوش (اور یون)

 انجیر: مقداری انجیر را در آب خیس کرده با کمی آرد جو و آرد گندم مخلوط کرده خمیری تهیه کنید و صبح و عصر در ناحیه زیر گوش بگذارید و تا بهبود کامل این کار را ادامه دهید.

درمان :

تخم شوید ۵ گرمبابونه ۵ گرمتخم کتان ۵ گرمموم ۵ گرمهمه را نرم کوبیده در روغن گل ریخته به صورت پماد به محل تورم ضماد نمایند یا برگ توت ، گل خطمى ، پیاز، گل بنفشه و مغز ناخنک را پخته ضماد نمایند یا تخم کتان تخم شنبلیله یا برگ تاجریزى را در گل سرخ پخته ضماد کنند هر یک از داروهاى فوق را مى توان با انجیر یا آرد گندم تواءما پخته بکار برند.از جوشانده زیر یک هفته استفاده نمایند.گل بنفشه ۱۵ گرمگل خطمى ۱۰ گرممغز ناخنک ۱۰ گرمخارخسک ۱۵ گرمپرسیاوشان ۱۵ گرمهمه را نیم کوب کرده ۷ قسمت نموده هر قسمت را صبح و عصر جوشانده میل کنند.

داروی ترکیبی آماده جهت درمان بیماری های گوش

در تمامی مراحل درمان برای تعادل مزاج بهتر است داروهای ترکیبی ( منضج ) و داروهای مکمل گیاهی مؤثر و آزمایش شده جهت درمان قطعی تمام بیماریهای معرفی شده ما را دریافت کنید. 

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد