طحال,بزرگترین عضو لنفاوی


طحال,بزرگترین عضو لنفاوی

طحال,بزرگترین عضو لنفاوی

  بزرگترین عضو لنفاوی است با طول ۱۰cm و عرض cm ۱۵ و عمل آن عبارت است از تصفیه خون، برداشتن گلبول های قرمز و سفید فرسوده، ذخیره خون و آهن و بالاخره تهیه لنفوسیتوپلاسموسیت.کپسول ان از بافت همبند و عضله صاف تشکیل شده و تراب کولاهای حاوی رگهای خونی را به نسج طحال وارد میسازد داربست یا استرومای طحال متشکل از این بافت همبندی ماهیچه ای + بافت رتیکولر است. پارانشیم بر روی داربست قرار میگیرد که دو قسمت است: ۱) پالپ سفید: فولیکول های لنفاوی هستند به رنگ بنفش به همراه یک یا دو شریان که در برش ماکروسکوپی سفید به نظر میرسد. هر فولیکول لنفاوی دارای مرکز زاینده می باشد. ۲) پالپ قرمز: آنچه از نسج طحالی است که بین پالپهای سفید قرار دارد و از دو قسمت تشکیل شده است: الف) طناب پالپی یا طناب بیلروات: طنابهایی متشکل از سلول های لنفاوی و خونی (گلبول های سفید و قرمز و لنفوسیتوپلاسموسیت و سلول رتیکولو اندوتلیال) یکدیگر را قطع کرده و در بینشان سینوزوئیدها یا سینوس های وریدی را ایجاد میکنند. ب) سینوسی وریدی: درون آنها به صورت فضایی است که توسط سلولهای رتیکولر دراز و عصایی شکل فرش شده است. این سلولها وظیفه دارند تا گلبولهای سرخ فرسوده را شکسته، از هموگلوبین آنها پیگمان صفرا (بیلی روبین) و آهن تهیه کنند. مقداری از آهن محلول بوده  و برای ساخت مجدد RBC به مغز استخوان میرود. مقداری نیز به صورت هموس درین در داخل ماکروفاژهای طحال ذخیره شده و در زیر میکروسکوپ به رنگ قهوه ای روشن یا زرد قابل تشخیص میباشد. ج) ناحیه سرحدی Marginal Zone: ناحیه ای بین فولیکول های لنفی و پالپ قرمز که از چند سینوس طحال + چند لنفوسیت ۴چند ماکروفاژ + چند سلول دندریتیک معرفی کننده آنتی ژن (APC) تشکیل شده است. در این ناحیه سرحدی خون تصفیه شده و انتی ژن ها به منظور ارائه پاسخ ایمنی مناسب سلولهای شایسته ایمنی معرفی میگردند. همینطور لنفوسیت های Tو B عبور می نمایند نقش هیستوفیزیولوژیک عضلات صاف در کپسول طحال تعدیل موقت کاهش ناگهانی فشار خون میباشد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد