طرز تهیه شربت های طبی/ قسمت اول


طرز تهیه شربت های طبی/ قسمت اول

طرز تهیه شربت های طبی

 شربت عناب: چهارصد گرم عناب را قدری کوبیده سپس جوشانده پس از صاف نمودن با پانصد گرم شکر بقوام آورند تا سفت شود این شربت جهت امراض سوداوی و تب آبله مفید است."یا اینکه عناب یکرطل (۴۵۰) گرم کاسنی و گشنیز خشک و عدس از هر را یک دو اقیه (۷۵) گرم در ده رطل یعنی (ه ۹۰) گرم آب بحوشانند تا به ثلث رسد . پس صاف نموده هموزن او شکر اضافه نموده بقوام اورند. این شربت جهت امراض سینه و اسافل بدن و تسکین تشنگی و برطرف کردن حرارت خون و آبله .و تب های دیگر نافع و قوتش تا دو ماه باقی است. شربت اسطو خودوس: اسطو خودوس ۷۰ گرم، عود الصلیب و پرسیاوشان هر یک ۳۰ گرم ریشه سوسن و تخم خطمی، گل گاوزبان و گلسرخ و گل بنفشه، رازیانه، پوست و ریشه کرفس از هر یک ۲۰ گرم مویز بی دانه ۱۲ دانه سپستان ۱۲ دانه همه را خیسانده سپس بجوشانند و صاف نمایند و یا ه ۸۰ گرم شکر بقوام آرند تا سفت شود و سپس در شیشه طبی نموده جای خنک و خشک نگهدارند در مواقع ضروری مصرف نمایند. شربت صندلی : جهت تقویت معده و رفع سیلان خون و ضعف دل و کبد حار نافع است یکصد گرم صندل سفید را نیم کوب کرده در ۲۲۵ گرم گلاب دو شبانه روز خیسانیده سپس صاف نموده و جرم صندل را نیز در اب بجوشانند تا بقیه قوت خود را به آب پس بدهد و پس از صاف نمودن با همان گلاب که صندل در آن خیسانده شده است با ۴۵۰ گرم شکر سفید بقوام آورند و اگر بخواهند سفت شود ۴۰ گرم انار ترش را در آن خیسانده پس از صاف نمودن سپس بقوام آرند." شربت افتیمون: ۷۰ گرم افتیمون شامی را خورده در یک لیتر آب بجوشانند بعد با به ۷۰ گرم قند صاف شده مخلوط کنند و روی آتش بگذارند تا بقوام آید صبح یک قاشق در بیست قاشق آب حل نموده میل کنند.شربت بنفشه: یک کیلو و سیصدوپنجاه گرم بنفشه تازه را سه دفعه در یک کیلو و هشتصد گرم آب بریزید بجوشانید تا به ربع برسد با یک کیلو وسیصد و پنجاه گرم شکر با آتش ملایمی بقوام آورند. ماء الشعیر: جو پوست گرفته ۲۰ سیر، آب هم ۲۰ سیر، جو را در آب با اتش ملایمی بجوشانند تا ۶۴ مثقال باقی بماند. سپس صاف نموده بمصرف برسانند چنانچه زیادتر خواهند بهمین نسبت بمقدار آب و جو بیفزایندشربت مسهل:جهت امراض سرد مزاجی و ضعف معده و دماغ و مفتح سده امراض سوداوی نافع است گل سرخ و سنا مکی از هر یک یکصد گرم تربد سفید و غاریقوت و افسانتین رومی هر یک بیست و پنج گرم تخم کشوت و اسطو خودوس و مصطکی هر یک ۱۵ گرم و سنبل الطیب، ده گرم، عناب و سیستان هر یک به ۳ دانه در ۲ کیلو آب یکروز خیسانیده و بجوشانند تا به ربع برسد بعد با ۷۵۰ گرم ترنجبین و شکر بالمناصفه بقوام آورند و از ۲۵ تا ۵۰ گرم مصرف نمایند."طرز تهیه شربت های طبی/ قسمت دوم

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد