طریقه نگاهداری انواع خوراکی ها در فریزر (قسمت دوم)


طریقه نگاهداری انواع خوراکی ها در فریزر (قسمت دوم)

طریقه نگاهداری انواع خوراکی ها در فریزر (قسمت دوم)

خوراکیهای پخته شده و خام را یکجا نگذارید

البته قبول دارید که خوراکیهای خام و نپختند دارای باکتریهائی هستند که اغلبشان مضر و بیماریزا میباشند، در صورتیکه غذا وقتی پخت ان باکتری هادران درحد حرارت و در ان مدت زمان از بین میروند، حالی اگر این دو نوع غذای پخته و نپخته بخصوص روی ظرف خوراکی هم با پلاستیک پوشیده نشده باشد و نزدیک و با پهلوی هم گذاشته شوند هم بوی خوراکیها با یکدیگر مخلوط میشود و هم باکتریهای خوراکیهای نپخته بغذاهای پخته شده سرایت خواهند کرد. بالنتیجه اولا روی خوراکی های خام را با آن ورقه پلاستیک باید پوشاند ثانیا در پائین ترین طبقه یخچال انرا قرار داد که ذرات ان چه خود غذا و یا آب آن بخوراکی های دیگر (نپخته) سرایت نکند، پس در هر حالی غذاهای پخته شده را باید مجزا در طبقه دیگر و جدا از خوراکیهای نپخته قرار داد. نکته خیلی مهم دیگر اینکه در مواقعی که قوطی های کنسرو را باز میکنید و یک قسمت از ان را برمیدارید، بقیه را بهمان طرز در یخچال نگذارید بلکه حتماً روی آن قوطی کنسرو باز شده را هم با ان ورقه پلاستیک بپوشانید و انرا هم باز در مجاورت غذاها وخوراکی های نپخته قرار ندهید.

و اما بعضی غذاهای پخته شده در قابلمه یا دیگچه امکان زیاد دارد که غذائی را زیادتر از مقدار مصرف پخته باشند. برای مصارف ۲-۳ دفعه دیگر شام آن روز و ناهار فردا، نگهدارید در چنین صورتی هم مبادا آن غذای گرم یا داغ را در یخچال بگذارید، این قابلمه یا دیگچه را باید گذاشت سر شود بعد روی آن را با آن ورقه پلاستیک پوشاند و سپس در یخچال گذاشت (در صورتیکه در اغلب منازل این موضوع هم مراعات نمیشود).

درجه حرارت یخچال

گاه گاهی درجه بروددت یخچال را بازرسی کنید که در همان درجه برودت مخصوصی معین باشد، این موضوع هم برای صحت و سلامت آن غذا از هر نقطه نظر بسیار مهم است. چرا؟

برای اینکه در مقدمه عرض کردم که سبزیها و خوراکیهای خام و نپخته دارای باکتریهای مضری هستند و اغلب اشخاص تصور میکنند وقتی آن خوراکی نپخته را در آن درجه سرمای یخچال گذاشتند آن میکروبها و باکتریها هم کشته میشوند، در صورتیکه نباید چنین تصور بفرمائید، زیرا سرمای یخچالی فقط جلو رشد و نمو آن باکتریها را میگیرد و آنها را از بین نمیبرد. درجه حرارت یخچالی هیچوقت از ۵ درجه سانتیگراد نباید تجاوز کند، طبقات بخصوصی هم هست کد همیشه در  یک درجه نگاه میدارد. نکته مهم دیگر این است که مرتباً روزانه ۴۰-۵۰ مرتبه هم درب یخچال را برای یک لیوان آب یا دیدن اینکه برای شب چه غذائی داریم یا نداریم نباید باز کرد و بست. در قسمت گذشته رموز نگاهداری غذای سالم در یخچال یا فریزر مختصرا به اطلاع رسید مثل: ۱ - جابجا کردن خوراکیها در یخچال، ۲- روی غذاها پوشانیده باشد.

- خوراکیهای پخته شده و خام را یکجا نگاه ندارند ۴ - مراقبت و دقت در درجه برودت یخچالی و از این قبیل ... و اینک بقیه مطالب و طریقه نگاهداری و مدت زمان نگاهداری غذاها دریخ چال و فریزر۔

نگاهداری و زمان نگاهداری خوراکیها 

خواهشی دارم که این تاریخ نگاهداری غذاها را یادداشت فرمائید و در یخچال بگذارید و مطمئن باشید که اگر این خوراکیها با ورق نایلون پوشیده شده ودرآن مدت زمان تعیین شده نگاهداری شوند قابل اطمینان بوده و میتوان بدون دغدغد خاطر بمصرف رساند.

طریقه نگاهداری انواع خوراکی ها در فریزر (قسمت اول)


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد