طلائی رنگ و خرمائی رنگ کردن موها


طلائی رنگ و خرمائی رنگ کردن موها

طلائی رنگ و خرمائی رنگ کردن موها

 ۱) نی سبز معمولی را تهیه کنید و پوستش را پاک کنید و آتش روشن نمائید و ظرفی از نی را بر آتش بگذارید بسوزد و ظرفی را زیر آن ظرف قرار داده، آبی را که از آن میچکد بر مو بمالید که مو را به رنگ طلایی در میآورد. ۲) زنگ آهن را در آبی که زاج در آن حل شده است، مخلوط کنید و بهم بزنید و بر مو بمالید و آنقدر صبر کنید که هنگام استعمال حنا صبر کنید و بعد بشوئید. ۳) داروهای طبیعی زیر را تهیه کرده با کمی گور گیاه مخلوط کنید و خوب بهم بزنید و بر موها بمالید: حنا - ته نشین شراب - صمغ صنوبر (از هر کدام یک جزء ) ۴) آب پز کندس را آماده نموده، حنا را در آن بسرشتید و موها را با آنها رنگ کنید. ۵) زاج بلوری و نمک سیاه رنگی را که دباغان بکار میبرند با زعفران درهم مخلوط کنید و در آب حل نمائید و بعد استعمال کنید.۹) مر و نمک دباغان را در آب حل کنید و یک شبانه روز بگذارید بماند و سپس مو را با آنها رنگ کنید و چندین بار هر روز رنگ را از نو بزنید.۷)لوبیا گرگی را خرد کنید و بسائید و در سرکه شراب بسرشتید و چندین بار بر موها بمالید تا موها رنگ بگیرند.۸) داروهای طبیعی زیر را به مقدار تعیین شده تهیه کنید و خوب با هم مخلوط کنید و به هم بزنید تا موهای خرمائی رنگ شوند:۱۰گرم لوبیا گرگی سائیده شده - ۵ درهم مر - سه درهم نمک دباغان - خاکستر آب چوب تاکه (به اندازه کافی) * نسخه زیر در خرمائی کردن مو بسیار تأثیر بخش و خوب است.۹) داروهای طبیعی زیر را به مقدار تعیین شده تهیه کنید و همه را بکوبید و با هم در ۹۰۰ مثقال آب بریزید و بگذارید چندین روز در آب بمانند تا در آب خوب خیس بخورد، سپس بر موها بگذارید و بپیچید (البته بصورت ولرم بر سر بگذارید):۱۴ مثقال سماق - ۲۱ مثقال مازو - ۱۴ مثقال آذرگون (لاله سرنگون) زرد رنگ - پرسیاوشان دو بسته پریک دست - خارا گوش یک بسته پریک دست - لوبیا گرگی خشک پوست کنده (۱۲ مثقال)۱۰) مشک زمین و کندس را با هم در آب بریزید و بر آتش بگذارید که بسیار بپزد، بعد استفاده کنید که مو را به رنگ خرمایی بسیار قشنگی در میآورد.۱۱) ته نشین شراب که سوخته باشد و ته نشین شراب ناسوخته را بسائید و در روغن بان یا در روغن گور گیاه مخلوط کنید و با هم بسرشتید و بر موها بمالید که موها را خرمائی رنگ میکند.* شستشو با آب اکسیژنه یا شستشو با مرصاف و شوره به نسبت مساوی که بایستی با هم خمیر شوند و یک شبانه روز بر سر بسته شوند و بعد شسته شوند برای طلائی شدن موها و یا کم رنگ شدن موهای مشکی مفید است.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد