طول درمان فرد وسواسی


طول درمان فرد  وسواسی

طول درمان فرد  وسواسی 

اضطرابی که فرد در طول وسواس دارد (که گاهی تا ۱۰۰رجه بالا  می رود) چه فرقی با اضطراب ۱۰۰ درجه در طول درمان وسواس دارد؟

 یادتان نرود:«درمان برابر است با یادگیری در اوج اضطراب خود انگیخته».پس اضطراب روز مره برای فرد وسواسی که تحت درمان نیست کشنده، بی هدف، تولید فرار یا رفتار اجباری بیشتری می کند. ولی اضطراب خود انگیخته، حتی اگر تا ۱۰۰ درجه نیز ارتقاء یابد، خوشایند و قابل تحمل و نتیجه بخش است. اضطرابی که فرد با موجهه در طولدرمان به آن می رسد، مقدس و کشنده فکر مزاحم است. اگر من مرجع تقلید بودم می گفتم «اگر کسی در نهایت خلوص و در اوج اضطراب ناشی از مواجهه دردرمان وسواس جان سپارد، شهید است زیرا یا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، دعوت حق را لبیک گفته و برای وصال بهخدا، تحمل درد کرده است.»

آیا درمان اضطراب در اختلال وسواس - اجباری به معنی آن است که فرد مبتلا دیگر اضطراب را تجربه نخواهد کرد؟

 پاسخ منفی است. مقداری اضطراب برای زندگی در سیاره زمین لازم است، در درمان، آن قسمت از اضطراب انسان که بیماری زا بوده و سالم قلمداد نمی شود، از بین می رود. یعنی اضطرابی که فرد را مجبور به انجام اعمال وسواسی بصورت غیر عادی می کند، از بین خواهد رفت.تشخیص اضطراب مرضی از اضطراب طبیعی راحت تر است. اضطرابی که ایجاد حرکت کرده و فرد را برای حل مشکلات خود تحریک می نماید، طبیعی و آن اضطرابی که فرد را در رفتارهای مرضی مثل شستشو متوقف میکند، بیماری خوانده می شود

درمان و کاهش اضطراب در روند درمان وسواس چه نقشی دارد؟

 کاهش دراز مدت اضطراب، اطلاعات دیگری فراهم میی آورد که درتغییر باور داشتهای عمومی درباره توانایی مقابله با وقعیتهای ترسناک، موثرمی افتد  در این صورت می توان گفت آنچه در بیمار اتفاق افتاده است، احساس خود اثر مندی او در چگونگی تسلط بر موقعیت ترسناک است.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد