عامل اصلی اختلالات ران


عامل اصلی اختلالات ران

عامل اصلی اختلالات ران

 استئومیلیت حاد یکی از محل های شایع بروز استئومیلیت حاد، استخوان فمور میباشد که می تواند منشاء هماتوژن و یا خارجی (متعاقب شکستگی باز) داشته باشداستئومیلیت مزمن این عارضه عمدتاً به دنبال یک استئومیلیت حاد رخ می دهد. در اینجا هم مثل استئومیلیت حاد، محل شایع درگیری در استخوان فمور، انتهای تحتانی آن میباشد. اصول درمانی مثل سایر استئومیلیت های مزمن می باشد.در عفونت سیفلیسی استخوان فمور، شافت استخوان به طور غیرطبیعی ضخیم شده است. ضخیم شدگی می تواند به علت ایجاد گوم سیفلیسی و یا ایجادشدن یک استئوپریوستیت منتشر به وجود آمده باشد. تومورهای استخوانی استخوان فمور از سایت های شایع و مهم بروز تومورهای استخوان میباشد. از میان تومورهای خوشخیماستخوانی این ناحیه می توان به تومور ژانت سل (استئوکلاستوما) اشاره کرد. از میان موتورهای بدخیم اولیه این ناحیه، استئوسارکوم، تومور یوئینگ (Ewing) و میلوم مولتیپل بیش از بقیه انواع شیوع دارند. DJD در زانو شایعترین محل درگیری در DJD زانوست. زیادبودن وزن، مهمترین ریسک فاکتور ایجاد DJD است. سایر ریسک فاکتورها شامل شکستگی های قبلی که باعث اختلال در سطوح مفصلی شده اند، آسیب پارگی منیسک، استئوکندریت دسیکان و یا بد قرارگیری تیبیا نسبت به فمور، میباشد. دلی کندرو مالالسی پاتلل، غضروف مفصلی پاتلا نرم و رشته رشته می شود به همین خاطر هنگام حرکات، تماس آن با کندیل فمور باعث ایجاد درد می شود. تغییرات DJD هم می توانند به مرور زمان اضافه شوند. معمولاً بیماری در دختران جوان به صورت درد در پشت پاتلا بروز از میکند که با حرکت بدتر می شود. گاهی افوزیون مایع و تندرنس در سطوح عمقی پاتلا وجود دارد. تندرنس روی کندیل داخلی و کریپتاسیون در چین حرکت زانو از علایم دیگر بیماری هستند. گرافی نرمال است امّا آرتروسکوپی،آسیب پاتلا را نشان میدهد. در این بیماری، جراحی توصیه نمیشود. برای تسکین علایم، بانداژ زانو  هنگام فعالیت بسیار مفید است و علایم را کاهش می دهد

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد