عروق و اعصاب کرہ چشم را بشناسید


عروق و اعصاب کرہ چشم را بشناسید

 عروق و اعصاب کرہ چشم را بشناسید 

  اعصاب حرکتی:۱- زوج ۳ یا OCCullOmotor)، حرکتی و پاراسمپاتیکی است. هسته هایش در مغز میانی در جلوی قنات سیلویوس قرار دارند. هسته پاراسمپاتیکی آن ادینگر وستفال نام دارد. آکسون این نرون ها وقتی از مغز میانی خارج شد از جدار خارجی ناودان سینوس کاورنوس به جلو می آید.  از طریق شکاف فوق کاسه چشمی وارد کاسه چشم میشود و به دو شاخه فوقانی و تحتانی تقسیم می شود. شاخه فوقانی وارد عضلات راست فوقانی و بالابرنده پلک فوقانی می شود و شاخه تحتانی وارد عضلات راست داخلی و تحتانی و مایل تحتانی می شود. الیاف پاراسمپاتیک از طریق شاخه ای که به عضله رکتوس تحتانی یا مایل تحتانی رفته است جداشده وارد گانگلیون مژگانی می شود و سرانجام بهعضلات تنگ کننده مردمک چشم و عضلات جسم مژگانی میرود. ۲- عصب زوج ۴ یا تروکلئار، تنها عصبی است که در نمای خلفی مغز میانی وجود دارد. از طریق Supra Orbital FiSSurc وارد اوربیت می شود و به عضله مایل فوقانی میرود. ۳- عصب زوج ۶ یا Abducent، هسته آن در پل مغزی قرار دارد. از طریق شیار پلی - بصل النخاعی از پل خارج میشود و از طریق شیار فوق کاسه چشمی وارد Orbit می شود و به عضله راست خارجی میرسد. اعصاب حسی: ۱- حسی عمومی: عصب افتالمیک از گانگلیون تریژ مینال ۲- حس اختصاصی: زوج ۲ یا اپتیک، اکسون نرون های لایه گانگلیونی شبکیه است و پس از سوراخ کردن لایه های چشم وارد ناودان اپتیک می شود، رشته هایی که در اینجا با هم تقاطع برقرار میکنند تشکیل Chiasma) را میدهند و آنهایی که تقاطع ندارند به نیمکره همان طرف می روند.
  • عصب افتالمیک: کاملاً حسی است. در جدار خارجی سینوس کاورنوس و در زیر عصب ۳ و ۶ به سمت جلو میرود و نرسیده به شکاف سوپراوربیتال به ۳ شاخه لاکربی مالی، فرونتال و نازوسیلیاری تقسیم می شود.
۱- عصب لاکریمالی: از قسمت خارجی شکاف سوپراوربیتال وارد کاسه چشم شده و در جدار خارجی آن جلو آمده وارد غده لاکریمال میگردد. ۲- عصب فرونتالی: از قسمت میانی شکاف سوپراوربیتال وارد کاسه چشم شده، از بالای عضله بالابرنده پلک، فوقانی به جلو آمده به دو شاخه سوپر اوربیتال و سوپرانروکلثار تقسیم میشود و پوست ناحیه پیشانی و پلک فوقانی را حس میدهد. ۳- عصب ناز وسایلیاری: عمقی ترین شاخه افتالمیک است. از قسمت داخلی شکاف سوپراوربیتال وارد کاسه چشم میشود. از بالای عصب اپتیک به جدار داخلی کاسه چشم میرود سپس تحت نام عصب اتموئیدال قدامی وارد مجرای اتموئیدال قدامی می شود. بعد وارد جمجمه و حفره ببینی می شود و به دو شاخه انتهایی به نام بینی داخلی و خارجی تقسیم میشود. شاخه داخلی سمپتوم و جدار خارجی بینی را عصب میدهد و شاخه خارجی نوک بینی و پرهها و دهلیز آن را تامین میکند. شاخه های عصب نازوسیلیاری عبارتند از: ۱- عصب اتموئیدال خلفی ۲- عصب مژگانی بلند (لایه اول و دوم چشم را حس میدهد.) ۳- عصب تحت قرقره ای (شاخه هایی به کیسه اشک، پلک فوقانی و پوست قسمت تحتانی صورت میدهد). ۴- شاخه های به گانگلیون مژگانی گانگلیون مژگانی: پاراسمپاتیکی است. از نظر ظاهری وابسته به نازوسیلیاری و از نظر عملکردی وابسته به زوج ۳ است. شاخه هایی از عصب ناز وسایلیاری و شاخه هایی از گانگلیون فوقانی سمپاتیک گردنی (با نرون های گانگلیون سیناپس نمیدهند) و شاخه های پاراسمپاتیکی زوج ۳ وارد و خارج گانگیون می شوند. این ۳ دسته شاخه «اعتصاب مژگانی کوتاه» نام دارند.-شریان  افتالمیک از شاخه های شریان کاروتید داخلی است. در کانال اپتیک در خارج و زیر عصب اپتیک قرار دارد. شاخه های آن عبارتند از: ۱- شریان مرکزی رتینال، در غلاف عصب اپتیک قرار دارد. ۲- شریان لاکریمال، از آن شاخه هایی به نام شریان پلکی خارجی جدا می شود. ۳- شرایین مزگانی خلفی بلند، معمولا ۲ تا هستند و بین لایه اول و دوم کره چشم قرار دارند. ۴- شرایین مژگانی خلفی کوتاه، ۱۰ تا ۲۰ عدد هستند و دومین لایه چشم را خواندهی می کنند، ۵ - شاخه های عضلانی، شریان خلفی 6- شریان اتموئیدالی قدامی 7- شریان سوپراوربیتال 8 - شریان پلکی داخلی، همچنین شریان های سوپراتروکلئار و پشت بینی شاخه های انتهایی آن هستند. شریان پشتی بینی در پشت بینی با شریان انگولاریس (قسمت انتهایی شریان فاسیالی) که شاخه ای از کاروتید خارجی است پیوند میدهد. به این پیوند، پیوند شریان کاروتید داخلی و شریان کاروتید خارجی گویند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد