عفونتهای کلی باسیلی در دستگاه ادراری


عفونتهای کلی باسیلی در دستگاه ادراری

عفونتهای کلی با سیلی در دستگاه ادراری

 گرچه وجود کلی باسیل در دستگاه ادراری نادر و اتفاقی نیست اما با وجود این امکان مرضی بودن آن بستگی کامل بشدت میکرب، وضعیت مرضا، و قدرت و مقاومت دستگاه ادراری خواهد داشت . بنابر گزارش لانژ (بردو) در ماه مه ۱۹۴۸ این شکل از عفونت ها را بدو دسته مختلف عفونتهای کلی باسیلی خالص و عفونتهای کلی باسیلی ثانوی میتوان تقسیم کرد .۱) عفونتهای کلی باسیلی خالصاین دسته از عفونت های کلی باسیلر که روی یک دستگاه ادراری سالم پیدا می شوند ممکن است باشکال مختلف پیلونفریت حاد ( معمولی ، شدید، و پس از حاملگی) آماس حاد مثانه (سیستیت)، و اورکی اپیدیدیمیت جلب توجه نمایند .۲) عفونتهای کلی باسیلی ثانویاین دسته از عفونتهای کلی باسیلر هم که توأم با ضایعات دیگر دستگاهادراری هستند باشکال مختلف پیلونفریت و یا سیستیت جلب توجه مینمایند منتهی در اینگونه موارد بیماریهای موجود در دستگاه ادراری و یا مراکز عفونت موجود در خارج از این دستگاه مانع از بهبودی عفونت و موجب ادامه پیدا کردن آن میگردند . عوامل موثر در برقراری عفونت - مهمترین عواملی که موجب ادامه پیلونفریتهای کلی باسیلر میباشند عبارتند از سنگ گرده ، ناهنجاری های مجاری ترشحی ادرار، نیدرونفروز، خمیدگی لوله حالب ، موانع موجود  در لوله حالب آدنوم پروستات، بیماری عنق مثانه ،  بورتیکولی مثانه، بیماریهای دستگاه تناسلی زنان (عفونی، تومورال، و ضربه ای)، اتساع حالب و لگنچه بهر علتی که باشد ، و بالاخره عفونتهای روده ای (مخصوصا" قولون راست ) و بیماریه ای روده ای مزمن . مهمترین عواملی هم که موجب ادامه سیستیت های کلی باسیلر هستند مجموعه عواملی میباشند که بدی دفع پیشاب ور کود آنرا در مثانه سبب میگردند مثل آدنوم پروستات ، سنگ مثانه، دیورتیکول مثانه و تومورهای عفونی شده آن ، و همچنین منابع عفونت های روده ای (در نزد این دسته از بیماران گاهی اوقات تنها یک آزمایش ساده مثانه و مجرای پیشاب عفونت کلی باسیلر را ظاهر میسازد ) .

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد