عفونت سیفلیسی استخوان تیبیا


عفونت سیفلیسی استخوان تیبیا

عفونت سیفلیسی استخوان تیبیا

 اگر چه سیفلیس استخوانی امروزه در کشورهای پیشرفته شیوع بسیار کمی دارد امّا در گذشته شایعتر بوده و شایعترین استخوان درگیر استخوان تیبیا بوده است. این عفونت می تواند به شکل یک گوم سیفلیسی و یا یک استئوپریوستیت منتشر بروز کند. درد ملایم و ایجاد تورمی که به تدریج اندازه آن افزایش مییابد از علایم این عفونت هستند.این تشخیص باید همیشه در ذهن ما باشد، زیرا تورم ناشی از آن به راحتی با تومورهای استخوانی اشتباه می شود.استئومیلیت حادتظاهرات پاتولوژیک و بالینی استئومیلیت های حاد قبلاً بحث شده اند. استخوان تیبیا یکی از شایعترین مکان ها برای بروز استئومیلیت های هماتوژن میباشد. از طرفی با توجه به شکل نسبتاً بالای شکستگی های باز در تیبیا، این استخوان شایعترین محل برای استئومیلیت به علت آلودگی مستقیم می باشد.استئومیلیت مزمن در ساق پا، تقریباً همیشه عارضه یک استئومیلیت حاد می باشد. آبسه به رودی فرم خاصی ازاستئومیلیت مزمن است که به طور تدریجی ایجاد می شود و معمولاً عفونت حاد اولیه ایجادکننده آن تشخیص داده نمی شود. شایعترین محل بروز آبسه استخوان تیبیا می باشد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد