عفونت های قارچی سطحی را درمان کنید….


عفونت های قارچی سطحی را درمان کنید….

عفونت های قارچی سطحی را درمان کنید....

 قارچهای ساپروفیت، درماتوفیتها و مخمرها در ایجاد این بیماری نقش دارند.پروتئین کراتین موجود در سلول های شاخی مواد غذایی لازم برای درماتوفیت ها را تأمین میکند مدت زمانی که طول میکشد تا سلولهای پایه ای به سلولهای شاخی تبدیل شوند. ۴۸ تا ۷۰ روز است turn) (Over عفونت قارچ های سطحی عمدتاً بر طبقات اول یا دوم به نام )(stratum Corneum مو ایجاد می شوند، پس باعث تحریک سیستم ایمنی نمیشوند. در عفونت های سطحی واکنش های خیلی شدید و آلرژیک نداریم بلکه واکنشها به صورت لکه تغییرنگ یافته یا ماکول هستند. در بیماریهای سطحی ماکول ها یا هایپوپیگمانته یا هایپرپیگمانتهاند. پاپولی هم ممکن است دیده شود که برآمدگی کوچک سطحی سفت می باشد وزیکول نیز ممکن است دیده شود که از پاپول بزرگتر بوده حاوی مایع شفاف و بی رنگ است یا ممکن است، نلول دیده شود که سفتتر از پاپول بوده عمق دارد و در لمس کاملاً مشخص است. puStule نیز ممکن است دیده شود. پوستول و وزیکول حاوی مایع هستند در برخی مواقع SCale (پوسته های شاخی) را هم داریم. در بیماری پسوریازیس turn Overسلولی چنان شدید و سریع است که در لام ها هسته سلولهای شاخی نیز دیده میشود که در این صورت به آنها  parakeratosis  می گویند

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد