عفونت های مزمن دندان های شیری در کودکان


عفونت های مزمن دندان های شیری در کودکان

عفونت های مزمن دندان های شیری در کودکان

 

عفونتهای مزمن دندانی

 بیشتر عفونتهای دندانی تدریجی بوده و لذا به صورت مزمن بروز می کند.

در این حالت یک تورم کوچک و یا یک مجرای ترشح چرک که فیستولی نامیده می شود، در ناحیه ریشه دندان مشاهده می شود، عفونت مزمن دندانی معمولاً به علت بیماریزایی کمتر میکروب مولد عفونت و مقاومت بهتر نسوج دندانی ایجاد می شود.

آبسه مزمن دندانی معمولاً بدون درد بوده و تنها علامت آن تورم مختصر ناحیه ریشه و یا وجود یک فیستول می باشد. بدون درد بودن این نوع عفونت باعث می شود بیمار در مراجعه بموقع به دندانپزشک غفلت کند و باقی ماندن این عفونت می تواند یک دندان قابل معالجه را به یک دندان کشیدنی تبدیل کند. دندانپزشک با تهیه یک رادیوگرافی از دندان مورد نظر در مورد کشیدن و یا درمان آن تصمیم می گیرد.

عفونتهای مزمن دندانهای شیری در کودکان بسیار شایع بوده و ناشی از غفلت در درمان بموقع دندانهای شیری کودکان میباشد. باقی ماندن عفونت یک دندان شیری می تواند باعث نقص مینایی دندان دائمی جانشین آن گردد؛ لذا توصیه می شود یک دندان شیری عفونی یا باید کشنیده شده و یا در صورت امکان معالجه گردد. دندانهای دارای عفونت مزمن در صورتی که عفونت آن بسیار محدود باشد، میتوان بدون کاربرد آنتیبیوتیک کشید.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد