عفونت چه هنگامی روی می دهد؟


عفونت چه هنگامی روی می دهد؟

عفونت چه هنگامی روی می دهد؟

هنگامی روی می دهد که باکتریها یا ویروسها وارد بدن کودک شده و در بی چون پوست، بینی، گلو و رودهها مستقر شوند. محیط بدن به گونهای است که از نی غذا و حرارت مناسب، به رشد سریع باکتریها و ویروسها کمک می کند. باکتری هایی همچون استرپتوکوکها و استافیلوکوکها " قادرند در هر نیم ساعت دو شوند. این شدت تکثیر تا هفت ساعت پس از استقرار در بدن ادامه می یابد. به هر تا زمانی که متوجه نشانه های یک بیماری عفونی شوید، فرصت کافی برای تکثیر وجودات ذرهبینی وجود خواهد داشت. اصله ای را که میان ورود باکتری یا ویروس به بدن و پیدایش نشانههای بیماری ۰ دارد، دورهٔ کمون مینامند. اگر میخواهید چگونگی آلوده شدن کودک را دریابید، یک معالج دربارهٔ دورهٔ کمون بیماری سؤال کنید. گاهی داشتن از طول دورهٔ واگیری بیماری نیز اهمیت دارد. گاهی اوقات با وجود رشدن علائم بیماری، خطر انتقال آن به سایر کودکان وجود ندارد. برای مثال در ی از بیماری ژزیلا" که از بیماریهای رایج در کودکان بوده و با تب شدید و پیدایش ای صورتی رنگ در پوست همراه است، به محض پدیدار شدن دانه های صورتی در پوست، دیگر خطر واگیری وجود نخواهد داشت و کودک میتواند فعالیتهای اجتماعی خود را ادامه دهد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد