علاج جهت دفع کرم بزرگ


علاج جهت دفع کرم بزرگ

علاج جهت دفع کرم بزرگ 

  سه روز صبح ناشتا ( به ۴۰) گرم شیر را با ( ۵۰ گرم) شکر شیرین نموده بخورند. روز چهارم که شب را غذای کمی خورده باشند. بطوریکه در حال گرسنه باشند مانند ایام ماه رمضان که روزه دار هستند. سپس ترمس ۵ گرم گرفته با ۲۵ گرم شکر شیرین نموده با گرفتن بینی سرکشند و چون بینی گرفته شود بوی دوا بمشام کرم نمیرسد و دهان او باز است» یا اینکه ۵ گرم گل بومادران را در نیم لیتر آب دمکرده با عسل شیرین نموده میل کنند. یا اینکه آب برگ یاگل همیشه بهار یا آب برگ شفتالو یا آلو و یا پوست درخت انار هر کدام میسر باشد آب آنرا گرفته میل کنند."یا اینکه ۶۴ گرم پوست تازه ریشه درخت انار یا ساق او را در (۷۵۰) گرم آب جوشانده تا نصف شود پس از صاف نمودن در ۳ ساعت به ساعت بنوشند.روز بعد اگر کرم دفع نشد یک مسهل بخورند. و همچنین تخم کلم در طبیعت گرم و خشک است مقدار یک مثقال نیم آن مبهی و کشنده کرم است."کوبیده تخم گشنیز مخلوط با شیره انگور مسقط کرم معده میباشد و دیگر تولید نمیشود."برای دفع کرم اطفال سپستان بهترین و بیضرر ترین داروها است که طعم ان شیرین و لینت دهنده میباشد ده تا بیست عدد به نسبت سن در ان خیسانیده و پس از فشار دانه های او را گرفته لعاب آنرا باطفال بخورانید تا دفع کرم شود."سیاه دانه با سرکه جهت اخراج کرم مفید است. زن آبستن نباید مصرف نماید مصرف آن ۵ گرم است."درمنه ترکی جهت دفع کرم نافع است از ۱ تا به ۱ گرم در ه ۲۰ گرم آبجوش دمکرده بنوشند تنقیه او هم مستعمل است."

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد