علایم و نشانه ها در هنگام تظاهر بیماری سنگ های ادراری


علایم و نشانه ها در هنگام تظاهر بیماری سنگ های ادراری

علایم و نشانه ها در هنگام تظاهر بیماری سنگ های ادراری 

  الف) درد سنگ های قسمت فوقانی سیستم ادرای باعث درد می شوند که ویژگی آن بستگی به موقعیت سنگ دارد. سنگهای کوچکی که بتوانند از لگنچه کلیه خارج شوند در شریان های ایلیاک و محل ورود به مثانه) دچار مشکل می شوند.درد کولیکی کلیه به علت تحت کشش بودن سیستم جمع کننده ادراری به وجود می آید در حالی که درد غیرکولیکی به علت تحت کشش بودن کپسول کلیه می باشد. مکانیسم های پیدایش درد عبارتند ; التهاب، ادم، هایپرپریستالتیسم و تحریک موضعی مخاطی. در قسمت پایین حالب درد در مسیر گسترش عصب ایلیواینگوینال و شاخه ژنیتالی عصب ژنیتور فمورال انتشار مییابد. معمولاً اکثر سنگهای ادراری به علت انبساط ناگهانی سیستم کلیوی باعث درد حاد می شوند و بخصوص سنگهای کوچک با شروع ناگهانی درد شدید تظاهر می نمایند. در حالی که سنگهای بزرگ شاخ گوزنی ممکن است فقط درد مبهم یا ناراحتی در ناحیه پهلوها ایجاد کنند.این سنگهای شاخ گوزنی ظاهرا بی سر و صدا در صورت عدم درمان عوارض بسیار شدیدی به وجود می آورند. درد برحسب محل سنگ : در کالیس ها معمولاً انسداد ایجاد نمیکنند درد عمیق و مبهم بوده و پس از خوردن مایعات فراوان تشدید میشود اغلب سنگهای این قسمت قابلیت عبور دارند.- در pelvic کلیه اگر قطر بزرگتر از ۱cm باشند، انسداد حالب در محل UP ایجاد کرده و درد شدید به وجود میآورند اغلب به فلانک در پشت و ربع فوقانی شکم در جلو .انتشار مییابنددر حالب فوقانی میانی، درد ماهیت کولیکی  داشته متناوب است. درد حاصل از انسداد در حالب فوقانی به ناحیه کمری و فلانک ها و درد حاصل از انسداد حالب میانی به قسمت میانی و تحتانی شکم به صورت منحنی نواری شکل انتشار می یابد در سمت راست با اپاندیست حاد و در سمت چپ با دیورتیکولیت (بخصوص اگر علایم گوارشی مثل تهوع، استفراغ ایجاد کند) تشخیص افتراقی دارد. در حالب تحتانی: در اینجا درد به ناحیه کشاله ران و کیسه بیضه در آقایان و لب بزرگ فرج در خانمها تیر میکشد. این درد انتشاری اغلب از عصب ایلئو اینگوینال یا شاخه ژنیتالی عصب ژنیتوفمورال ناشی می شود. چنانچه سنگ وارد قسمت داخل مثانه ای حالب شود و گیر بیافتد علائم تحریکی مثل سوزش ادرار، تکرر ادرار، فوریت ادرار و هماتوری ممکن است دیده شود. درد ناحیه سوپراپوبیک و نوکالت نیز گاهی دیده می شود. در خانمها با دردهای ناشی از سیکل ماهانه، کیست تخمدانی پاره شده و PID تشخیص افتراقی دارد. ب) هماتوری در اغلب بیماران دیده می شود (هم به صورت آشکار و هم به صورت میکروسکوپی). در ۱۵-۱۰٪ موارد که انسداد کامل داریم، هماتوری وجود ندارد.(E حضور سنگهای Struvite (فسفات منیزیوم و آمونیوم) به معنای سنگهای عفونی است که اغلب با ارگانیسم های پروتئاز مثبت همراه می باشند. سنگهای کلسیم فسفاتی همراه با pH ادراری بالای ۶/۶ نیز اغلب عفونی هستند بندرت سنگ های ماتریکس که حاوی جزء کریستالی اندک هستند نیز همراه با عفونت سیستم ادراری دیده می شوند، تمام سنگها میتواند همراه با عفونت ثانویه به انسداد و .استاز دیده شوند عفونت یک عامل کمک کننده به تشدید احساس درد میباشد. باکتریهای اوروپاتوژن با تولید اگزوتوکسین ها و اندوتوکسین ها می توانند پریستالتیسم حالب را تغییر دهند. عوارض عفونت همراه با سنگ: ۱) پیونفروز: شکل پیشرفته یک هیدرونفروزیس عفونی شده است.۲) پیلونفریت گزانتوگرانولوماتوزد) تب همراه همراهی تب با سنگ ادراری اغلب نشان دهنده یک اورژانس پزشکی است که نیاز به برطرف کردن فوری انسداد دارد. این امر می تواند به وسیله یک کاتتر رتروگراد (مانند کاتتر Doublej( صورت گیرد و چنانچه  موفقیت آمیز نباشد،نفروستومی پرکوتانٹوس ضرورت دارد

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد