علت از بین رفتن حس لمس در اعضای بدن چیست؟


علت  از بین رفتن حس لمس در اعضای بدن چیست؟

علت  از بین رفتن حس لمس در اعضای بدن چیست؟

از بین رفتن حس لمس

به علت منع ورود روح نفسانی در اعصاب اگر عامل بی حسی در مرکز یعنی جمجمه باشد حس و حرکت همه تن زایل میگردد، اگر عامل بی حسی در نخاع باشد بیماری به وجود آمده بستگی به محل ضایعه دارد که در اینجا بیشتر اندام های پائین بدن مثل پاها بی حس می شوند ولی حس اندام های فوقانی سلامت باقی می ماند.

درمان از بین رفتن حس لمس

گل نیلوفر ۵ گرمپوست هلیله زرد ۵ گرم شاه تره ۵ گرم هلیله سیاه ۱۰ گرم تاج ریزی ۵ گرم داروهای فوق را کوبیده، نرم کرده در ۲۵۰ گرم عسل ریخته روزی سه قاشقمرباخوری، در این بیماری به جای آب می توان شیر مصرف نمود. گل قند عسل و شربت های گرم دهند و عضو معیوب را با روغن قسط ماساژ دهند یا روغن شبات، بابونه فرفیون، مالند با آب گرم عضو را مرتباً بشویند. ضمادهای گرم به کار برند. اگر به علت ضعف نیروی حیوانی باشد از رویه زیر استفاده کند.کنجد ۵۰ گرم سیاه دانه ۱۵ گرمهلیله سیاه ۱۰ گرم شیطرج ۱۰ گرم تخم کرفس ۱۵ گرم همه را نرم کوبیده در ۲۵۰ گرم عسل حل کرده روزی سه قاشق مرباخوری میل نمایند. جلدوار ۵ گرم زرنباد ۵ گرم عود ۵ گرم مصطلکی۱۰ گرم عود الصلیب ۱۰ گرم بوزیدان ۱۰ گرم برگ فرنجمشگ ۱۰ گرم پیله ابریشم ۱۰ گرم دارچین ۵ گرم گاوزبان ۱۰ گرم سنبل ۵ گرم تخم بادرنجویه ۵ گرم درونج۵گرم هیل غرابی ۵ گرم همه را پس از نرم کوبیدن یا با ۲۵۰ گرم نبات یا شکریا عسل مخلوط کرده، روزی ۳ قاشق مرباخوری میلی نمایند. نسخه: سورنجان ۱۰ گرم بهمن سفید ۲۰ گرم بهمن سرخ ۲۰ گرمنبات به اندازه همه، همه را نرم کوبیده روزی سه قاشق مرباخوری کف لمه نمایند. نسخه: انغوزه ۱ گرم، سکب نیج ۱ گرم این مقدار برای یک روز صبح و عصر با عسل میل نمایند وچند روز ادامه دهند .

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد