علت ایجاد سندرم سوپرااسپیناتوس چیست..؟؟


علت ایجاد سندرم سوپرااسپیناتوس چیست..؟؟

علت ایجاد سندرم سوپرااسپیناتوس چیست..؟؟

 

سندرم سوپرااسپیناتوسں (Painful arc Syndrome)

در این سندرم بالینی، بیمار در میانه محدوده ابداکشن در مفصل گلنو - هومرال، در شانه و قسمت های فوقانی بازوی خود احساس درد میکند. با ابداکشن بیشتر، این درد از بین میرود، در این سندرم در اواسط ابداکسیون مفصل گلئوهومرال درد شانه داریم که با افزایش میزان ابداکسیون درد برطرف میگردد. علت بروز درد در این سندرم گیرافتادن یک عنصر دردناک بین، توبروزیته هومروس و زائده آکرومیون و رباط کراکو - آکرومیال است. حتی در حالات طبیعی فاصله بین انتهای فوقانی هومروس و زایده اکرومیون در محدوده ۴۵ تا ۱۶۰ درجه ابداکشن اندک است. بنابراین اگر عنصر متورم یا دردناک در آن ناحیه وجود داشته باشد، ممکن است در این محدوده حرکتی بین این دو قسمت گیر کند و باعث ایجاد درد شود. در وضعیت نوتر یا در ابداکشن کامل، فضای مذکور بسیار بیشتر می شود و به همین خاطر درد ایجادشده از بین رفته و یا کاهش قابل ملاحظهای مییابد. علل عمده این سندرم عبارتند از: ۱- پارگی های کوچک تاندون سوپرااسپیناتوس ۲- التهاب تاندون سوپرااسپیناتوس ۳ - تجمعات کلسیفیه در تاندون سوپرااسپیناتوس ۴- بورسیت ساباکرومیال ۵ - شکستگی بدون جابجایی و یا کانتوژن های توبریزیته بزرگ هومروسدر این سندرم حال به هر کدام از علل فوق الذکر که ایجاد شده باشد، علایم یکسان هستند امّا شدت علایم بسته به علت ایجادکننده سندرم با هم متفاوت خواهند بود. در این سندرم در ابتدای ابداکشن تا حدود ۴۵ درد وجود ندارد. در محدود ۴۵ تا ۱۶۰ درد وجود داشته و پس از آن از بین میرود و یا تخفیف قابل ملاحظه ای مییابد. در مواردی که بیماری به علت تجمعات کلسیفیه در تاندون سوپرااسپیناتوس زخ  میدهد، معمولاً درد بسیار شدید است. علایم در گرافی به علت زمینه بستگی دارد (مثلاً دیدن تجمعات کلسیم یا شکستگی ھومروس)۔

درمان

در موارد حاد به علت زمینه ای بستگی دارد. در مواردی که تجمع کلسیفیه داریم، بی حرکتی و فیزیوتراپی و گاهی تخلیه تجمع کلسفیه اساس درمان را تشکیل می دهد. در شکستگی یا کانتوژن، حرکت دادن و ورزش بهترین راه درمان و در سایر موارد، فیزیونراپی و ورزش توصیه می شود. در مواردی که پاسخ مناسب به این روشها داده نشده است، ممکن است به جراحی نیاز باشد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد