علت عمده رفلاکس مثانه به حالب چیست؟


علت عمده رفلاکس مثانه به حالب چیست؟

علت عمده رفلاکس مثانه به حالب چیست؟

 

رفلاکس مثانه به حالب

در حالت طبیعی، محل اتصال مثانه به حالب از برگشت ادرار به حالب به خصوص در زمان ادرار کردن جلوگیری میکند. وقتی که این دریچه نارسا باشد، احتمال عفونت ادراری تشدید یافته، پیلونفریت غیرقابل اجتناب خواهد بود.علل رفلاکسعلت عمده رفلاکس مثانه به حالب، ضعف تریگون و عضلات قسمت داخل مثانه ای حالب می باشد. هر وضعیتی که باعث کوتاهی قسمت داخل مثانهای حالب شود نیز ممکن است منجر به رفلاکس شود، (علتی که کمتر شایع است). رفلاکس familial نیز توسط مؤلفین دیده شده ا ست که به نظر میرسد یک trait ژنتیک باشد.علل مادرزادیA) ضعف تریگون (رفلاکسں اولیه):شایعترین علت ۷UR میباشد و اغلب در دخترها دیده می شود. ضعف تریگون در یک طرف منجر به کاهش فشار بسته شدن در قسمت داخل مثانه ای حالب در همان طرف میگردد. چنانچه ضعف حالب منتشر باشد، منجر به VUR دوطرفه میگردد. B) ناهنجاری های حالب ۱ - دوپلیکاسیون کامل حالب (دوگانگی حالب):در این حالت معمولاً حالب مربوط به پل فوقانی کلیه نرمال است در حالی که در حالب مربوط به پل تحتانی کلیه معمولاً قسمت داخل مثانه ای کوتاهتر بوده و مجرای آن اغلب نارسا است.۲ - سوراخ غیرطبیعی حالب: حالب ممکن است در جایی پایینتر از محل طبیعی (تریگون، گردن مثانه یا حتی پیشابراه) تخیله شود؛ در این حالت رفلاکس مثانه به حالب یک قاعده است.۳- یورتروسل: معمولاً این وضعیت، حالب تخلیه کننده پل فوقانی در یک کلیه با حالب دوگانه را درگیر میکند که باعث افزایش قطر سوراخ حالب و در نتیجه کوتاه ترشدن قسمت داخل مثانه ای حالب دیگر می شود که آن را نارساتر می کند. (خود یورتروسل به تنهایی به ندرت می تواند باعث رفلاکس شود ولی برداشتن آن اغلب باعث رفلاکس می شود). C) ترابکولاسیون مثانه:معمولاً مثانه ای که ترابکولر شده، همراه با رفلاکس میباشد علل آن عبارتند از مثانه نوروژنیک اسپاستیک و انسداد شدید بعد از مثانه، بیرونزدگی مخاط مثانه (که منجر به تشکیل دیورتیکول یا ساکول می باشد

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد