علت قاعدگی با تأخیر چیست؟؟


علت قاعدگی  با تأخیر چیست؟؟

علت قاعدگی با تأخیر چیست؟؟

  آیا تفاوتی بین سن شروع قاعدگی ورزشکاران و افراد غیر ورزشکار وجود دارد؟ این سؤالی است که با توجه به شواهد موجود پژوهشگران زیادی را به تحقیق در این زمینه واداشته است.آسای و همکارانش در تحقیقی برای به دست آوردن وضعیت کلی قاعدگی در ۴۲۲ زن دانشجو، اعلام کردند که سن شروع قاعدگی در ۹۰ درصد این جمعیت ۱۱ تا ۱۴ سالی بوده است. وارن " پیشرفت بلوغ و عملکرد جنسی را در ۱۵ رقصنده باله که در شروع پژوهش ۱۳ تا ۱۵ ساله بودند، در یک دوره چهار ساله مطالعه کرده است، میانگین سن شروع قاعدگی در مقایسه با دختران غیر ورزشکار گروه کنترلی که ۱۲/۶ سالی بود، در این گروه ورزشکار ۱۵/۴ سال گزارش شد. نتایج بسیاری از تحقیقات نشانگر عقب افتادن قاعدگی در زنان قهرمان نخبه ملی و بینالمللی است فریش و همکاران در سال ۱۹۸۰ و ۱۹۸۱، مالینا و همکاران در سال ۱۹۷۸ و استاجر و همکاران در سال ۱۹۸۴ گزارشی کردند: ورزشکارانی که قبل از شروع قاعدگی، وارد برنامه تمرینات شدید می شوند، در مقایسه با افراد شاهد بدون فعالیت، دیرتر اولین قاعدگی خود را تجربه می کنند . افزایش وقوع قاعدگی تأخیری که در ورزشکاران با کاهش چربی و وزن بدن به تنهایی قابل توضیح نیست، ممکن است به این سبب باشد که چون تمرین میزان سوخت و ساز راافزایش میدهد و میزان بیشتری چربی غیر فعالی (از نظر متابولیکی) لازم است تا مقدمات شروع چرخه قاعدگی فراهم شود، پس قاعدگی به تأخیر میافتد و یا آمنوره پیش میآید . استاجر و هاتلر در سال ۱۹۸۸ دریافتند که شناگران دیرتر از خواهران غیر ورزشکارشان قاعده می شود، در حالی که افراد شاهد غیر ورزشکار و خواهران انها تفاوت قابل توجهی نداشتند. در عین حال، خواهران این ورزشکاران مدت قابل ملاحظه ای دیرتر از افراد شاهد و خواهران افراد شاهد قاعده می شدند. بنابراین اگرچه سن آغاز قاعدگی در گروه ورزشکاران از همه گروههای دیگر دیرتر بود (که مطرح کننده اثر تمرینات است)، ولی می توان یک جزء ژنتیکی نیز برای تأخیر در آغاز قاعدگی قایل شد . با در نظر گرفتن عوامل مهمی مثل عامل ژنتیک و ساختار بدنی، هم چنین شرایط جغرافیایی و آب و هوایی و حتی تغذیه و... به نظر میرسد که در ورزشکاران نخبه ای که قبل از بلوغ به فعالیت شدید بدنی می پردازند و ماهیت ان ورزش ها به گونه ای است که باعث کاهش شدید توده چربی می شود، قاعدگی به تأخیر میافتد. البته این مشکل محسوب نمی شود، بلکه در ارتباط با موفقیت ورزشی و تمایلی به شرکت در فعالیت های اجتماعی برای آنها امتیازی نیز محسوب میگردد. بلون و همکارانش گزارش  کردند که عقب افتادن قاعدگی برای رقابت مطلوب و مورد علاقه است مالینا نیز پیشنهاد کرده که به دلایلی بدن سنجی و اجتماعی دختران با بلوغ دیررس ممکن است برای اجرای ورزشی، موفقیت بیشتری کسب کنند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد