علت نقص ارثی مینای دندان در کودکان


علت نقص ارثی مینای دندان در کودکان

علت نقص ارثی مینای دندان در کودکان

 

کودکان عقب افتاده ذهنی و جسمی نقص ارثی مینا عوامل متعدد دیگری هم هستند که در اینجا به همین موارد اکتفا میگردد.

کودکانی که هنگام تولد دندان دارند

برخی از کودکان هنگام تولد یک یا دو دندان در دهان دارند یا این که یک ماه بعد از تولد یک یا دو دندان در میآورند. این مسئله غالباً موجب نگرانی والدین شده و بلافاصله به دندانپزشک مراجعه می نمایند. این دندانها ممکن است همان دندانهای شیری باشند که زودتر از موعد رویش یافته اند یا دندان اضافی باشند.

علت اصلی زود بیرون آمدن آنها مشخص نیست ولی غالباً سابقه خانوادگی در آنها مشاهده شده است. این دندانها همیشه دندانهای پیشین فک پایین یا بالا هستند و در فک پایین خیلی بیشتر اتفاق میافتد. این دندانها دارای مینا و عاج ناقص بوده و فاقد ریشه می باشند؛ لذا لق به نظر میرسند.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد