علت و درمان دمل در طب سنتی


علت و درمان دمل در طب سنتی

علت و درمان دمل در طب سنتی

دمل

میکروب ها، قارچ ها، باکتری ها و همه عوامل چرک زا باعث به وجود آمدن اینگونه تومورها می گردند. گاهی این تومورها بزرگ شده و به صورت تومور چرکین که پس از سرباز کردن سوراخ سوراخ می باشد، روی بدن پیدا می شوند که اکثر آنها را با شکافتن و فتیله گذاردن می توان درمان نمود این دمل ها را کفکیرگ "گویند.۱- جمع خنک کننده، سرد کننده ۲- ورم و آماس سرخ رنگی که از کورک های ریز در قسمتی از پوست بدن پیدا می شود و تولید زخم و چرک می کند.

درمان دمل

مبارزه با خلط غالب یعنی عامل بیماری زا و رسوبات املاح اضافی و عواملی که باعث به هم خوردگی فرمول خونی شده باشند، از قبیل کم شدن ها یا زیاد شدن ها و هرگونه تغییراتی که باعث به وجود آمدن بیماری شده باشد «مثل میکروب ها» خلط غالب نامند. این دگرگونی ها همه در اثر خلط غالب یا عامل بیماری زایی است. سه روز اول را با داروهای رادع مثل فوفل، صندل، برگ خرفه، تاجریزی (همه را نرم کوبیده در گلاب حل کرده به صورت ضماد بکار برند). از روز سوم لعاب اسپرزه یا سفیده تخم مرغ آمیخته روی تومور گذارند تا در تسکین درد کمک نماید و ماده محتوی موتور را جمع نماید، موقعی که ماده جمع شد یعنی تومور به قوام طبیعی خود رسید و تورم اطراف آن کم شد می توان داروهای منضج به کاربرد تا در پخته شدن محتویات محل تورم کمک نماید. با این معالجه بایستی غده متورم سرباز کند در غیر این صورت لاجرم با عمل جراحی شکافته و چرک آن خارج می گردد. پس از سر باز کردن در صورتی که عفونت و چرک زیادی هنوز در غده باقی مانده باشددرمان زیر را بایستی به کار برد.مر ۱۰گرم گلنار ۱۰ گرم صبر زرد ۱۰ گرم زردچوبه ۵ گرم مازو ۱۰گرمهمه را نرم کوبیده روی زخم بپاشند.کندر، ایرسا، آرد گرسنه یا گاودانه، زراوند، جا و شیر یکی یا چندتای از این داروها را جوشانده زخم را به وسیله آن بشویند. برای حل و از بین بردن غده ها معتقدند که در غده های صفراوی رادع بایستی سرد و تر، در دموی سرد و خشک، در سوداوی گرم و تر، در بلغمی مزاج ها رادع گرم و خشک به کار برند و سه گونه رادع وجود دارد خاص، قوی، ضعیف. در دمل های زیر استعمال رادع مضر بلکه مهلک است. ۱ - دمل که در دستگاه منی ساز باشد.۲ - دمل های سمی یا عفونی،۳ - دمل بحرانی۔۴- دمل که از ماده غلیظ باشد.۵ - دمل که ماده آن پخش اعضاء گردد یا تومورهای چرکی که ممکن است، چرک و میکروب های موجود در آن منتشر در سایر اعضاء به وسیله خون گردد.۶ - دمل هایی که از ضربه پدید آمده باشند (زیرا ممکن است مواد سمی که در اثر له شدن تارهای عضلانی، گلبولها و سلولهای منطقه آسیب دیده وارد خون شود).۷ - دمل های امتلائی، زیرا بدن در اینجا کشش ماده بیماری زایی را ندارد.۸ - دمل هایی که در بدن های ضعیف و لاغر باشد.۹- دمل های نزدیک حواس پنجگانه.۱۰ - دمل های خطرناک.برای حل شدن و از بین رفتن دمل ها در شروع مرض رادع و محلل به کاربرده می شود تا زود نتیجه درمان مثبت شود. در زمانی که حجم تومورها در حالت پیشرفت می باشد رادع دو برابر محلل به کار برده می شود. در انتها و پایان بیماری رادع و محلل برابر هم در پایان و دوران انحطاط بایستی محلل تنها به کار برند. در صورتی که سفتی یا درد یا براق محل وجود داشتهباشد میتوان چند روزی داروی منضج روی آن قرار داد و کمی داروی رادع رقیق شده نیم گرم نیز جایز است.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد