علل موثر در بروز ناهنجاری های دندانی فکی


علل موثر در بروز ناهنجاری های دندانی فکی

علل موثر در بروز ناهنجاری های دندانی فکی

 بنابراین بهتر است والدین از دندانپزشک خود بخواهند در این زمینه نیز بررسی نموده و ضمن آگاهی دادن به والدین در صورت نیاز به درمان خاص، اقدام بموقع انجام شود.عوامل مختلف و متعددی در ایجاد ناهنجاریهای دندانی فکی مؤثرند.* عوامل ارثیبسیاری از مال اکلوژنها ناشی از عوامل ارثی است. بعضی از ناهنجاریهای دندانی به صورت خانوادگی وجود دارد. بعضی از فرزندان ممکن است مبتلا شوند. اندازه، شکل و تعداد دندانها، اندازه فكين، رابطه فكين با یکدیگر و نحوه جفت شدن دندانها غالبا تحت تأثير ارث می باشد. برخی بیماریهای چند عاملی سندرم ها) به صورت ارث منتقل می شوند؛ مثلا سندرم داون یا منگولیسم که همراه با عوارض دندانی فکی است.* عوامل رشدی تکاملیكليه ناهنجاریهایی که در دوران جنینی در فک و صورت کودک بروز می کند، از این دسته می باشند؛ مثلا افزایش یا کاهش تعداد دندانها، شکاف کام و لب و کوچک یا بزرگ شدن فكين. در این زمینه در فصل مربوطه اشاره شده است.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد