عوارضی پوستی دیابت را میدانید؟


عوارضی پوستی دیابت را میدانید؟

29عوارضی پوستی دیابت را میدانید؟

افراد دیابتی در معرض خطر ابتلا به عفونت های مکرر پوستی می باشند. در راستای مراقبت از خود، بایستی از پوست خود نیز مراقبت کنید. زردی پوست کف دست و پا در اثر زیادی کاروتن خون پیدا می شود و مخصوص رژیم هایی است که بیشتر شامل سبزی جات، زرده تخم مرغ و کره است. ضایعات به شکل صفحات و برجستگی های مختلف به رنگ زرد در پلک ها، ساعد، شانه و زانوها دیده می شود و به ویژه در مواردی بیشتر است که مقدار کلسترول بالا در کار باشد دیگر از عوارض شایع پوستی، کورک و کفگیرک است.دیابت یک گــروه از بیماریهــای متابولیــک اســت کــه بــا هیپرگلیسمی ناشی از نقص ترشح انسولین، عمل انسولین و یا هر دو مشخص میشود و نوع دو دیابت شایعترین فرم بیمـاری است. تظـاهرات پوسـتی در بیمـاران دیابتی شایع بوده و به شکلهای مختلفی تظاهر می یابند و اگـر اثرات متابولیک را در جریان خـون عـروق کوچـک و تغییـرات ایجاد شده در کلاژن را در نظر بگیریم شیوع تظاهرات پوسـتی در بیماران دیابتی به ۱۰۰درصـد مـیرسـدچنانچه فرد به دیابت است بهتر است از ناراحتی ها ومشکلات پوستی خطرناکی که بنحوی با بیماری دیابت مرتبط است، آگاه شود تا در صورت ابتلا به آنها قبل از ایجاد وضعیت حاد و غیرقابل کنترل به پزشک مراجعه نماید.دیابت میتواند بـر تمـام سیـستمهـای بـدن از جمله پوست اثر بگذارد . تظاهرات پوستی دیابت را میتوان به چهار دسته تقسیم کرد:– بیماریهای پوستی با ارتباط ضـعیف تا قوی با دیابت نظیر: نکروبیوزیس لیپوئیـدیکا، درموپـاتی دیـابتی، تاول های دیابتی، زردی پوست، درمـاتوز پرفـوران، آکـانتوزیس نیگریکــانس، لکــوپلاکی دهــانی و لــیکن پــلان-عفونتها (باکتریال یا قارچی)،– تظاهرات پوستی ناشی از عوارض دیابت نظیر میکروآنژیوپاتی، ماکروآنژیوپاتی و نوروپـاتی– عـوارض پوستی ناشی از درمان دیابتیکی از شایعترین تظاهرات دیابت مستعد شدن پوست برای ایجاد زخم و عدم بهبود زخم ها است.بر اساس مطالعات انجام شده شایعترین ضـایعات پوسـتی دیابت عفونت ها و درگیری میکروبی یا قارچی پوست است که تقریبا در نیمی از بیماران دیابتی مشاهده می شودتقریبا یک سوم بیماران درگیری های پوستی منفرد به شکل درموپاتی پوستی دارند و آکـانتوزیس نیگریکـانس سومین ضایعه پوستی شایع میباشدعفونت های باکتریهایی و قارچی در افراد دیابتی عفونت های باکتریایی: paronichiaانواع مختلفی از عفونت های باکتریایی می تواند پوست افراد مبتلا به دیابت را درگیر کند. اینگونه عفونت ها در افرادی که به دیابت کنترل نشده مبتلا هستند، خطرناکتر و جدی تر است . اینگونه باکتریها در محل فولیکول مو در پوست می توانند باعث ایجاد التهاب شوند. همچنین درگیری هایی در پلک چشم و ناخن نیز ایجاد می گردد

عفونت های قارچی:

عفونت کاندیدایی کشاله ران در یک فرد دیابتی عفونت کاندیدایی کشاله ران در یک فرد دیابتی شایعترین عفونت قارچی در افراد دیابتی عفونت های کاندیدایی است اینگونه عفونت ها بخصوص در بانوان بصورت عفونت های قارچی واژن بروز می کند که به شکل خارش مکرر ناحیه تناسلی و ترشحات مختصر در این ناحیه استهمچنین درگیری لب ها به شکل ترک های گوشه لب، درگیری بین انگشتان پا و دست و ناخن ها ( اونیکومایکوز) نیز دیده می شود.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد