عوارض موضعی و عمومی مصرف مواد قندی


عوارض موضعی و عمومی مصرف مواد قندی

عوارض موضعی و عمومی مصرف مواد قندی

 

دو اثر مهم مصرف مواد قندی عبارتند از: - میزان جریان بزاق را افزایش میدهد. - جویدن مواد محتوی زایلیتول باعث افزایش یون کلسیم میگردد. میدانیم یون کلسیم در محیط دهان در تقویت دندانها و جلوگیری از پوسیدگی نقش مهمی دارد؛

بنابراین زایلیتول نه تنها پوسیدگی ایجاد نمی کند بلکه یک ماده جلوگیری کننده از پوسیدگی بوده و حتی قادر است پوسیدگیهای در حال شروع را متوقف کند. یکی از مصارف عمده زایلیتول در آدامسهای جدید است که جویدن آن علاوه بر تمیزشدن دهان و دندانها موجب جلوگیری از پوسیدگی هم می شود؛

البته این گونه آدامسها هنوز در ایران ساخته نشده است و ممکن است نوع خارجی آن وجود داشته باشد.

عوارض موضعی و عمومی مصرف مواد قندی امروزه به علت تنوع روزافزون شیرینیجات و تنقلات شیرین از یک سو و میل و علاقه شدید کودکان به مصرف اینگونه مواد غذایی از سوی دیگر متأسفانه تلاشهای فراوانی که در زمینه جلوگیری از پوسیدگی دندانها به عمل می آید را بی اثر میسازد. فرهنگ عمومی جامعه نیز هنوز عوارض و خطرات مصرف بی رویه مواد قندی را توسط کودکان بدرستی دریافت نکرده است.

مصرف بی رویه مواد قندی توسط کودکان نه تنها موجب پوسیدگی دندانها میگردد که خود عوارض متعددی را به دنبال دارد که بدانها اشاره شده است، بلکه عوارض جبران ناپذیری روی فرایند رشد و تکامل کودکان دارد.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد