عواقب مصرف مواد قندی بر دندان ها 


عواقب مصرف مواد قندی بر دندان ها 

عواقب مصرف مواد قندی بر دندان ها 

 

 انواع قندهای دیگر مانند لاکتوز (قند موجود در شیر) و فروکتوز (قند موجود در میوهجات) نیز با درجات کمتری پوسیدگی زا هستند حتی قند موجود در عسل نیز می تواند باعث پوسیدگی شود.

- میزان قند مصرفی: طبیعی است هرچه مقادیر بیشتری مواد قندی مصرف شود، پوسیدگی بیشتری ایجاد می شود. به همین دلیل سازمان بهداشت جهانی برای کنترل مصرف مواد قندی مصرف سرانه کم خطری را برای مواد قندی به همه کشورهای پیشنهاد نموده است. به هر نسبت که سرانه مصرف قند یک کشور بیشتر باشد، پوسیدگی دندانها در افراد آن جامعه شایعتر می شود.

- تکرار یا دفعات مصرف مواد قندی: با توجه به این که هر بار که یک ماده غذایی شیرین وارد دهان می شود، برای مدتی محیط دهان اسیدی شده و دندانها را در معرض پوسیدگی قرار می دهد، لذا هر چه دفعات مصرف مواد قندی بیشتر شود، پوسیدگی بیشتری خواهیم داشت.

صاحبنظران عقیده دارند تکرار مصرف مواد قندی بسیار بیش از مقدار مصرف آنها اثر مخرب دارد؛ به عنوان مثال اگر ماده گرم از یک ماده قندی را دو نوبت مصرف کنیم، اثر مخرب آن چند برابر بیش از حالتی است که در یک نوبت مصرف نماییم. به همین دلیل دندانپزشکان همواره مردم را از تکرار صرف مصرف مواد قندی برحذر می دارند.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد