عواملی که زمینه ساز وسواس هستند….


عواملی که زمینه ساز وسواس هستند….

عواملی که زمینه ساز وسواس هستند....

محرک ها و عواملی که عوامل زمینه ساز وسواس را به عوامل آشکارساز آن مرتبط می کنند، چه چیزهایی هستند؟

بعضی وقایع، عوامل زمینه ای در فرد وسواس را به عوامل آشکار ساز و به گونه ای سریع مرتبط می کنند. اکثر خانم ها پس از ازدواج، وسواس را با علائم شدید تجربه می کنند. پذیرش مسئولیت های زیاد و خارج ازتوان جسمی و روانی، طلاق غیر منتظره، سقط جنین، حاملگی ناخواسته، ورشکستگی، مهاجرت، تنهایی زیاد، سرد مزاجی، ناکامی در ادامه تحصیل و کلیه عوامل تسریع کننده ای که باعث نزدیک شدن عاملآشکار ساز و سپس تداوم بخش به عامل زمینه ای خواهد شده باعث بروزپیش از وقت وسواس، خواهد شد.

چرا در دوران عادت ماهانه شدت وسواس یااضطراب بیشتر از قبل می شود ؟

به دلیل عدم تعادل هورمونی و ضعف جسمانی و یا حتی سندرم قاعدگی قاعدگی، شدت فشار های روانی،افزایش می یابد و چون این افراد استعداد تبدیل فشارهای روانی به اضطراب را دارند، در نتیجه بطور نهایی تولید اضطراب کرده شدترفتارهای وسواسی را در چنین افرادی بیشتر می کند

 اگر بیمار وسواسی دچار بیماری های متعدد جسمی باشد، آیا در درمان مانعی ایجاد می کنند؟

آیا اول بیماری جسمی یا اول بیماری وسواس پایله وفرمان شووچ بعد از شروع درمان وسواس، یک بررسی وضعیت جسمی از نظر طبی صورت خواهد گرفت. عموماً افرادی که وسواس مزمن دارند و پاسخ جسمی به اضطراب داده اند، اختلالات و کسالتهای جسمانی مختلف خواهند داشت.همزمان با شروع درمان، درمانهای اصلی و کمکی و پیشگیرانه از اختلالات مختلف جسمی باید صورت گیرد و تنها در موارد خاصی، اگر فرد بیماری جسمی داشته باشد، شروع تکنیکها به تعویق می افتد. به طور مثال ، وقتی فردی دچار کم کاری شدید یا پرکاری شدید تیروئید باشد، درمان وسواس تا زمان تنظیم هورمونی به تعویق خواهد افتاد. به این دلیل که اختلالات هورمونی در تیروئید، واکنش های مشابه نشان داده، ایجاد اضطراب یا افسردگی می کند، به ویژه در وضعیتی که فرد دچار افسردگی است بایستی درمان افسردگی قبل از شروع درماناضطراب ناشی از وسواس، صورت بگیرد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد