عوامل تاثیر گذار بر روابط جنسی کدامند ….؟؟/ قسمت دوم


عوامل تاثیر گذار بر روابط جنسی کدامند ….؟؟/ قسمت دوم
۸ -تعداد فرزندان: فرزند بیشتر، رابطه  جنسی بیشتر.علت: حضور فرزندان میتواند نمایانگر ثبات در ازدواج باشد. اما در عین حال زوجین بایستی خیلی خلاق باشند تا بتوانند در حضور فرزندان خود رابطه  جنسی داشته باشند! بنابراین فرزند کمتر، فرصتهای رابطه  جنسی بیشتر.۹- بحث بر سر رابطه  جنسی: زوجینی که جماع چندانی با یکدیگر ندارند، همچنین در مورد آن نیز خیلی کم و بندرت بحث و گفتگو می کنند.پژوهشگران این چنین استدلال می کنند که این دسته از زوجین اینگونه پرورش یافته و خو گرفته اند که رابطه ی جنسی اندکی داشته و از مطرح کردن آن نیز بی نیاز باشند. طرح این مسائل که: ما میتوانیم این...امتحان کنیم و یا من راحت نیستم وقتی .... و یا چرا ما هیچ وقت.... باعث افزایش رابطه ی جنسی شما میشوند.هر قدر زوجین رابطه  جنسی بیشتری با یکدیگرداشته باشند، بیشتر هم درباره آن بحث می کنند. یکی از نشانه های هشدار دهنده در یک رابطه  نابرابر و نامتعادل فقدان اختلافات و ناسازگاری هاست.زوجینی که درباره  هیچ چیز بحث نمی کنند، زوجینی هستند که با یکدیگر گفتگو نمی کنند و در واقع خودشان را سانسور می کنند.دقیقا مشابه یک ذهن زندانی جایی که یک نفر حکمفرما و غالب مطلق است و دیگری تنها فرمانها را بدون هیچ گونه اظهار نظر، به چالش کشاندن و مباحثه ای میپذیرد. این بحث نکردن ها باعث ایجاد هارمونی و تفاهم کاذب گردیده و صرفاً رنجش و تنفر به بار می آورد که دیر یا زود خود را آشکار می سازند.۱۰- خشونت: یکی دیگر از یافته های غیر منتظره رابطه  میان خشونت و فعالیتهای جنسی بیشتر در زنان است. برخی پژوهشگران آن را به این واقعیت استناد میکنند که برخی از زوجین از فعالیت های جنسی به عنوان یک ابزار آشتی مجدد پس از نزاع و بگو مگوها استفاده میکنند. برخی هم معتقدند که برخی زوجین در بیان عشق و یا خشم بیشتر فیزیکی عمل میکنند.رابطه  همبستری و خشونت تنها در زنان وجود دارد و این اشاره دارد به اینکه برخی مردان از جماع به عنوان شکلی از کنترل و سلطه گری استفاده می کنند. به خاطر داشته باشید پیوند این چرخه ( نزاع-رنجش-جماع-آشتی) برای مرد و زن غیر سالم محسوب میگردد. این به مفهوم آنست که ممکن است زوجی رابطه  جنسی فراوانی با یکدیگر داشته باشند، اما کلیت رابطه از یک مشکل جدی رنج ببرد.(بدون جماع رابطه ای نیز وجود نخواهد داشت).علت دیگر آن میتواند اغواگر بودنخشونت باشد.مردان و زنان به دنبال تماشای فیلمهای ترسناک افزایش برانگیختگی جنسی را تجربه می کنند. اوج گرفتن آدرنالین در پی پاسخ جنگ یا گریز باعث افزایش میل جنسی می گردد. بنابراین پس از مشاجره با افزایش آدرنالین میل جنسی  نیز افزایش می یابد.برای ۷۰ درصد زنان غیر فمینیست که سلطه مردان را مورد پسند قرار داده و تایید میکنند، جماع تنها فرصت ایمنی است که شوهران میتوانند بر زنان خود تسلط و برتری داشته باشد. زنانی که می پندارند آسیب پذیری ماهیت و جوهره وجودی زنانگی است، از سلطه پذیری هنگام برقراری رابطه جنسی خشنود می باشند.۱۱ -داد و ستد جنسی: برخی زنان از رابطه ی جنسی به منزله یک خدمت قابل معامله، اقدام به بهره برداری میکنند. یعنی در قبال برقراری رابطه ی جنسی، همواره چیزی از شوهران خود مطالبه میکنند. در چنین روابطی رابطه ی جنسی میتواند ازهیچ تا بسیار زیاد در جریان باشد. حتی اگر رابطه ی جنسی میان چنین زوجینی فراوان باشد، از آنجایی که روابط جنسی بر مبنای عشق و صمیمت استوار نیست، نمیتواند بیانگر رابطه ای پایدار و با ثبات باشد. از سویی بتدریج رابطه جنسی قداست خود را از دست داده و احتمال برقراری روابط جنسی  خارج از ازدواج (نامشروع) در زوجین افزایش می یابد.عوامل تاثیر گذار بر روابط جنسی کدامند ....؟؟/ قسمت  اول

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد