عوامل تغییر دهنده جهت درد


عوامل تغییر دهنده جهت درد

عوامل تغییر دهنده جهت درد

 فراموش نشود که برخی مناطق مغز قادرند که فعلی و انفعالات درد را کم و زیاد کنند، بعضی مواقع دیگر امکان دارد که درد حالت اضطراب زیادی در شخصی بوجود آورد.  بطور کلی داروها ممکن است که شدت درد را بدو طریقه تخفیف دهند، مسکن خالص (که روی اضطراب اثری ندارد، روی موج الکتریکی انتقال عصب اثر میکند) سایر مسکن ها مسیر درد را تغییر میدهند، این اثر روانی بدست میآید. در هر دو حالی بخاطر داشته باشیم که منطقه احساس درد منطقه جلو پیشانی است (PREFRONTAL) که به منطقه تالاموس مغز منعکس می شود. از همین لحاظ است که فشار جلو پیشانی ممکن است انعکاس به پلکها و چشمها، باز شدن قرنیه، بالارفتن فشار خون حتی زیاد شدن حرارت بدن را بوجود آورد. برخی از متخصصین مثل LICKLIDER معتقد است که در بعضی مواقع با فشار دادن پیشانی درد تخفیف می یابد و یا با مسکن های گوش باز اثر روی تالاموس گذاشته درد تخفیف می یابد.هندوهای قدیم و پزشکان چینی خواص بذرالبنج و حشیش را بخوبی میدانستند و در موقع تسکین دردها  از آنها استفادہ میکردند، باضافه هندوها به اثر تلقین آشنا بودند و آنرا زیادبکار میبردند سایر مسکنها از یونانی ها و رومیها و پزشکان ارتش آنان رواج پیدا کرد، بعدا بتدریج سایر ترکیبات مسکن های ضعیف و قوی ساخته و معمولی گردید که متاسفانه اغلب نه فقط اعتیاد بلکه تعلق اورند.هر دردی درمان بخصوص خود را لازم دارد و این قرصها یا ترکیبات ضد درد و مسکن های معمولی برای هر دردی مفید نیست و (هر چیز بجای خویش نیکوست) هر دردی دوای خود را لازم دارد و اشخاصی نباید توقع داشته باشند که هر درد و ناراحتی ای که دارند فوراً و یا در مدت زمان کمی تسکین یابد، مسلماً عکس قضیه هم صحیح است، بدین معنی که امکان هم دارد درد روانی باشد و با درمان روانی و تلقین در مدت زمان کمی تسکین یابد.تصمیم با شما است!

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد